روش اصلاح یکپارچه: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: برخی خطوط با فاصله آغاز شده‌اند جمع عربی واژگان فارسی
های شهری پایدارجهت کسب موفقیت ایفا می کند. لازم است که اصول جدید ومتدولوژی های طراحی شهری جدیدی اتخاذ کرد. یکی از مهم ترین اهداف این پژوهش یافتن متدولوژی های جدیدی است که بتوان به کمک آنها به شکل گیری ودرک بهتر عملکردها،سنجش وارزیابی های مختلف شهری، وسپس جهت کاربست اصول طراحی جدید بمنظوربهبود عملکرد سیستم ؛بواسطه ی یک رویکرد همادین وچندزمینه ای، نائل آمد. یک سیستم مرکب،بطورخلاصه دریک کلمه، ترتیب واقتباسی از عناصر نامتجانس بهم پیوسته است که نشانگریک یاچندعملکرد می باشد ونتیجه ی نهایی کل سیستم تماماً متفاوت ازهرعملکرد هربخشِ لازمِ مجزا می باشد.
=====2.تئوری=====
قانون گروهی سیستم مرکب تطابق پذیر:قوانین بسیاری وجود دارد که عوامل وسازه ها وسیستم را بهم پیوند میزنند؛درحالی که هرسازنده یا عامل منافع خودرا دنبال می کند رابطه ی بین سازه ها بواسطه ی این هنجارها تعریف می شود. بخش ها همواره وظایف،رفتارها وعملکردهایشان راتطبیق وتغییر می دهندتا تحت لوای این قوانین بنیادین باقی بمانند. همه ی اینها موسوم به قوانین گروهی می باشند ومحصول نهایی سیستم ازطریق این روابط و فعل وانفعالات ناشی می شوند.
همانطور که دربالا اشاره شد آی ام امIMM یک طرح متدولوژی با هدف بهبود عملکرد سی آ اِس CAS می باشد؛ ویژگی های اصلی آی ام امIMM مبنی برسه رویکرد بنیادین میباشد؛ همادین، چندلایه ای وچند مقیاسی. سیستم تطابق پذیر مرکب متشکل از عناصر متجانس مرتبط بهم بطور مستقیم یاغیرمستقیم می باشد وعملکرد نهایی سیستم بطورکلی ناشی از ترکیب همه ی عناصر می باشد. این سازگاری وتطبیق پذیری، در یا بر بخش های یک زیرسازگان واحد ومجزا،ازین پس موسوم به تطبیق افقی، وبین زیرسازگان های مختلف، ازین پس موسوم به تطبیق عمودی اتفاق می افتد. بعبارتی دیگر،تطبیق پذیری اجزا وبخش های موجود دریک زیرسازگان یا تطبیق افقی، بعنوان پاسخ وواکنشی به شرایط تحمیلی وموانع جدید عملکرد زیرسازگان رادچار تحول می کند، که علت دگردیسی کل سیستم درطول زمان خواهدبود. عملکردهای کل سیستم مرکب با بکار گیری کنش و اعمال تطابق پذیر سی آ اس CAS ، هم افقی و هم عمودی را می توان شدت بخشید. کل سیستم مرکب با کنش و اعمال تطابق پدیر هم زیست بین عناصر و زیر سازگانها به واسطه جرح و تعدیل و ترکیب در طول زمان تغییرشکل خواهد داد. با ارتقاء عملکرد یک زیرسازگان به کمک تغییر شکل و دگرش یک زیرسازگان دیگر، می توان یک ابطه گروهی و مشترک که در نهایت منجر به تغییر شکل و دگرش کل سیستم مرکب به مطلوبترین شیوه را ایجاد کرد. جهت تکرار مطلب، جرح و تعدیل، که اجزاء و بخشهای یک لایه یه منظور بهبود عملکرد لایه های مربوط به خود کامل و بهینه سازی شده باشد. از طرف دیگر ، عمل ترکیب وادغام یک رابطه ی هم زیست بین لایه های مختلف درراستای عملکردبهتراست،که درنهایت منجربه بهبود عملکردکل سیستم خواهدشد. طبق این امرکه آی ام امIMM درپی بررسی روابط بین ساختارشناسی شهری ومیزان مصرف انرژی است،تئوری مذکور بیشتر بر"زیرسازگان هایی"که مشخصه ی اصلی آنها ترتیب سازه ای وکاراکترهای فیزیکی است،تأکید می کند.
زیر سازگان شهری.
زیرسازگان ها(لایه ها) واجزای تشکیل دهنده ی سی آ اِسCAS که برساختارشناسی شهری اثر می گذاردند: لایه ی ظرفیت وگنجایش؛ لایه ی فضای خالی؛ لایه ی کنشی وکارکردی؛ لایه ی ترابری وحمل ونقل
• حجم وتراکم شهری(لایه ی توده ی ساخته شده)
• کنشی یا کارکردی(لایه ی استعمال وکاربرد زمین)
• لایه ی ترابری وحمل ونقل
 
جرح وتعدیل افقی وعمودی در آی ام امIMM
زیرسازگان ها(لایه ها) ازلحاظ ساختاری دریک ساختار فیزیکی وموقتی،ازطریق ایجاد طرح کلی یک ساختارشناسی ویژه ومتمایز سازماندهی شده وهمبست می شوند. درحقیقت این ساختاری لیگاندی است که یک ترتیب سازمانی فیزیکی وموقتی از سی آ اِسCAS هربار بشکل متفاوت بدست می دهد. ازاین گذشته سی آ اِس CAS یک تمامیت انرژی منفرد ومجزاست. طبق این میزان مصرف، قالب وفرم شهری پایدارتر وکارآمدتر برپایه ی جرح وتعدیل عناصرآن وادغام وترکیب زیرسازگان های آن درطول زمان شکل می گیرد. در متدولوژی های همادین آی ام امIMM عملکردنهایی سیستم از کل عناصر حاصل می شود؛از این گذشته شهر بواسطه ی روند پویا ومداوم تطبیق، موجود در ساختارها،شکل وقالب خودرا تغییر می دهد. فرآیند آی ام امIMM تغییرشکل ودگرش نواحی(دارای مقیاس)متوسط که محیطی است تعیین شده وبعنوان پل ارتباطی بین مقیاس محلی ومقیاس جهانی عمل می کند، را مورد تأکیدقرار می دهد. با این وجود محدوده ی این ناحیه می بایست بعنوان مداخله ومحل پروژه بوسیله ی طراحان وبرنامه ریزان به دقت نقشه برداری وطراحی شود. معیاراصلی جهت محدودسازی مرز وحدود مداخله به ویژگی ها وجنبه های بافتاری وزمینه ای وسیع،نظیر جنبه های ساختارشناسی،لایه های کنشی وکارکردی واجتماعی بستگی دارد. درتئوری آی ام امIMM جرح وتعدیل عناصر سی آ اِسCAS که موجب تغییرشکل ودگرش نهایی سیستم می شود،در مقیاس های مختلف اتفاق می افتد. بطورمساوی، مداخلات شهری درمقیاس های مختلف صورت می پذیرد. به این دلیل که جرح وتعدیل سی آ اِسCAS درمقیاس جهانی،متوسط(میانی) ومحلی طبقه بندی می شود،هریک ازتأثیرات مداخله می بایست درسه مقیاس مذکور درنظرگرفته شود. مداخلات مرحله ی متوسط یا میانی شکاف بین مقیاس های جهانی و محلی را پر می کند. ازاین اصل، آی ام امIMM (متدولوژی جرح وتعدیل منسجم) بمنظور تغییر ودگرگون سازی یک محله بطور موضعی درراستای ایجاد و آغاز یک واکنش دارای بافت شهری وتغییر ساختاری سی آ اِسCAS عمل می کند.
 
=====3.فرآیند مرحله ای=====
۱۳۹

ویرایش