تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/کاربران ویکی‌پدیا بر پایه تعداد ایجاد صفحه‌ها/ربات»

آپدیت گزارش
(آپدیت گزارش)
(آپدیت گزارش)
<div style="float:left; word-wrap: break-word; width:10em; border: 1px solid grey; {{border-radius}}"><div class="center"><small>این آمار هر هفته توسط [[کاربر:PTBOT|ربات آرش]] به‌روز می‌شود.</small></div></div>
<b>بروز شده توسط ربات در تاریخ:</b> ۲۶۲۷ مه ۲۰۱۵، ساعت ۰۱۲۰:۴۸۲۰ (UTC)
 
{| class="wikitable sortable"
|-
 
|۱||[[کاربر:Rezabot|Rezabot]]||۲۰۱۱-۰۱ (ژانویه)||۵۷۰۶۸۵۷۰۶۷||۱۱۱۵۸||۰||۱۴۸۵۶۹۱۴۸۵۶۸||۰
|-
|۲||[[کاربر:Dexbot|Dexbot]]||۲۰۱۲-۰۴ (آوریل)||۵۴۴۵۵۵۴۴۶۸||۸۰||۰||۴۷۷۰||۰
|-
|۳||[[کاربر:DarafshBot|DarafshBot]]||۲۰۱۲-۰۱ (ژانویه)||۵۴۴۳۵۵۴۴۳۴||۱۹۰۹||۰||۲۱۳||۰
|-
|-
|۵||[[کاربر:JYBot|JYBot]]||۲۰۱۲-۰۳ (مارس)||۱۶۷۷۶||۰||۰||۳۸۳۳۶۳۸۳۳۵||۰
|-
|-
|۷||[[کاربر:ماني|ماني]]||۲۰۰۴-۰۷ (ژوئیه)||۹۱۲۵۹۱۲۶||۱۱۰۶||۰||۱۵۳۰||۱۵
|-
|-
|۱۴||[[کاربر:Ali.eblis1|Ali.eblis1]]||۲۰۱۰-۱۲ (دسامبر)||۳۸۱۶۳۸۱۵||۲۷۵||۰||۸۳۷۴||۳۱۹
|-
|۱۵||[[کاربر:Alborzagros|Alborzagros]]||۲۰۱۰-۰۷ (ژوئیه)||۳۴۲۳۳۴۲۵||۲۵۸۹||۱||۸۹۵||۲
|-
|۱۶||[[کاربر:World Cup 2010|World Cup 2010]]||۲۰۱۰-۰۷ (ژوئیه)||۳۴۰۵۳۴۰۹||۶۶۵۶۶۷||۰||۸۸۱۵۸۸۱۷||۰
|-
|-
|۳۵||[[کاربر:Behnam mancini|Behnam mancini]]||۲۰۱۰-۰۱ (ژانویه)||۱۵۰۳۱۵۰۶||۱۱||۰||۱۵۰||۰
|-
|۳۶||[[کاربر:Sicaspi|Sicaspi]]||۲۰۰۷-۰۸ (اوت)||۱۴۶۷۱۴۷۱||۸۸||۰||۱۹۸۱۹۹||۵۹
|-
|-
|۴۱||[[کاربر:PersianaFreshman404|PersianaFreshman404]]||۲۰۰۸۲۰۱۲-۰۵۱۰ (مهاکتبر)||۱۳۵۰۱۳۵۱||۱۲۲۰||۰||۴۳۸۵۶۰||۰
|-
|۴۲||[[کاربر:Freshman404Persiana|Freshman404Persiana]]||۲۰۱۲۲۰۰۸-۱۰۰۵ (اکتبرمه)||۱۳۴۹۱۳۵۰||۲۰۱۲||۰||۵۶۰۴۳۸||۰
|-
|۴۳||[[کاربر:Tisfoon|Tisfoon]]||۲۰۱۲-۰۸ (اوت)||۱۱۵۸۱۱۷۷||۱||۰||۰||۰
|-
|-
|۶۹||[[کاربر:دالبا|دالبا]]||۲۰۰۹-۰۷ (ژوئیه)||۶۲۵۶۲۶||۷۲۰||۸||۱۰۰۲||۴۰
|-
|-
|۷۱||[[کاربر:جوادMarkman Darkman|جوادMarkman Darkman]]||۲۰۱۲۲۰۰۸-۰۳۰۶ (مارسژوئن)||۵۹۴||۲۲۶۴۱||۰||۲۴۱۴۱||۷۸۰
|-
|۷۲||[[کاربر:Markman Darkmanجواد|Markman Darkmanجواد]]||۲۰۰۸۲۰۱۲-۰۶۰۳ (ژوئنمارس)||۵۹۲۵۹۴||۴۱۲۲۶||۰||۴۱۲۴۱||۰۷۸
|-
|-
|۸۹||[[کاربر:Ali ringo|Ali ringo]]||۲۰۱۱-۰۳ (مارس)||۳۸۷۳۸۸||۶۹||۰||۱۸۲۱||۰
|-
|-
|۹۲||[[کاربر:RaayenTaddah|RaayenTaddah]]||۲۰۱۰۲۰۱۴-۰۹۰۵ (سپتامبرمه)||۳۷۷۳۷۹||۱۴۳۴||۰||۱۲۱۴||۰
|-
|۹۳||[[کاربر:TaddahRaayen|TaddahRaayen]]||۲۰۱۴۲۰۱۰-۰۵۰۹ (مهسپتامبر)||۳۷۶۳۷۷||۴۱۴۳||۰||۴۱۲۱||۰
|-
|-
|۹۵||[[کاربر:MRG90|MRG90]]||۲۰۱۱-۰۸ (اوت)||۳۶۲۳۶۳||۱۲||۰||۱۲۶||۱
|-
|-
|۱۰۶||[[کاربر:Abiii13wp|Abiii13wp]]||۲۰۱۴-۰۳ (مارس)||۳۳۴۳۳۵||۳۰||۰||۱۱||۱۵
|-
|-
|۱۱۱||[[کاربر:Reza luke|Reza luke]]||۲۰۱۱-۰۷ (ژوئیه)||۳۱۴۳۱۵||۶۹||۰||۸۲۸۴||۳
|-
|-
|۱۳۴||[[کاربر:ArtacoanaHaDi|ArtacoanaHaDi]]||۲۰۰۶۲۰۱۰-۰۳۰۱ (مارسژانویه)||۲۴۳۲۴۴||۲۴۲۳||۰||۱۱۵۵۱۹||۰
|-
|۱۳۵||[[کاربر:HaDiArtacoana|HaDiArtacoana]]||۲۰۱۰۲۰۰۶-۰۱۰۳ (ژانویهمارس)||۲۴۲۲۴۳||۲۳۲۴||۰||۵۱۹۱۱۵||۰
|-
|۱۳۶||[[کاربر:ارژنگ|ارژنگ]]||۲۰۱۱-۱۱ (نوامبر)||۲۳۹||۱||۰||۲۳۲۲۳۴||۰
|-
|۱۳۷||[[کاربر:زایدSonia الوصفSevilla|زایدSonia الوصفSevilla]]||۲۰۱۰-۰۸ (اوت)||۲۳۹||۵۳۶||۰||۷۷۲۴۲||۰۵۱
|-
|۱۳۸||[[کاربر:Soniaزاید Sevillaالوصف|Soniaزاید Sevillaالوصف]]||۲۰۱۰-۰۸ (اوت)||۲۳۹||۳۶۵||۰||۲۴۲۷۷||۵۱۰
|-
|-
|۱۶۱||[[کاربر:Mahanشاپور پارسی|Mahanشاپور پارسی]]||۲۰۱۱۲۰۱۴-۰۹۱۲ (سپتامبردسامبر)||۲۰۴۲۰۵||۲۰۰||۰||۹۴۰||۴۳۰
|-
|۱۶۲||[[کاربر:BidabadiMahan|BidabadiMahan]]||۲۰۰۵۲۰۱۱-۱۲۰۹ (دسامبرسپتامبر)||۲۰۴||۱۲۰||۰||۱۹۴||۰۴۳
|-
|۱۶۳||[[کاربر:شاپور پارسیBidabadi|شاپور پارسیBidabadi]]||۲۰۱۴۲۰۰۵-۱۲ (دسامبر)||۲۰۳۲۰۴||۰۱||۰||۰۱||۰
|-
|-
|۱۷۵||[[کاربر:Kowsari|Kowsari]]||۲۰۱۱-۰۳ (مارس)||۱۸۵||۱۰||۰||۷۸۸۲||۰
|-
|-
|۱۸۱||[[کاربر:Huji|Huji]]||۲۰۰۶-۰۷ (ژوئیه)||۱۸۲۱۸۳||۱۹۳||۳||۷۸۷۹||۱
|-
|-
|۱۹۰||[[کاربر:محمد67Anvar11|محمد67Anvar11]]||۲۰۰۸۲۰۱۱-۱۰۰۲ (اکتبرفوریه)||۱۷۰||۲۱۲||۰||۲۰۱||۷۰
|-
|۱۹۱||[[کاربر:Anvar11محمد67|Anvar11محمد67]]||۲۰۱۱۲۰۰۸-۰۲۱۰ (فوریهاکتبر)||۱۷۰||۲۲۱||۰||۱۲۰||۰۷
|-
|-
|۱۹۴||[[کاربر:AliReza EsfandiariAmper|AliReza EsfandiariAmper]]||۲۰۰۸۲۰۱۴-۰۷۰۳ (ژوئیهمارس)||۱۶۷۱۶۹||۸۱۶||۰||۱۲۵۱۸||۰۲
|-
|۱۹۵||[[کاربر:PouyanaAli Esfandiari|PouyanaAli Esfandiari]]||۲۰۰۹۲۰۰۸-۱۱۰۷ (نوامبرژوئیه)||۱۶۶۱۶۷||۱۹۲۸||۰||۴۳۱۲۵||۷۰
|-
|۱۹۶||[[کاربر:GnosisPouyana|GnosisPouyana]]||۲۰۰۷۲۰۰۹-۱۰۱۱ (اکتبرنوامبر)||۱۶۵۱۶۶||۱۱۹۲||۰||۴۴۴۳||۱۴۱۷
|-
|۱۹۷||[[کاربر:Reza AmperGnosis|Reza AmperGnosis]]||۲۰۱۴۲۰۰۷-۰۳۱۰ (مارساکتبر)||۱۶۵||۱۴۱||۰||۱۸۴۴||۲۱۴۱
|-
۳٬۳۴۲

ویرایش