تفاوت میان نسخه‌های «اقتصاد محیط زیست»

 
== بهره برداری از منابع غیر قابل تجدید و تجدید شونده ==
بر اساس مدل تعادل [[مواد]] در نقطه تلاقی اقتصاد و محیط زیست، عملیات استخراج (و برداشت) منابع شروع فرایند فعالیت اقتصادی می باشند. بطور ساده می توان منابع را به دو گروه فناپذیر (یا غیر قابل تجدید) و منابع تجدید شونده طبقه بندی نمود.مورد اول مقدار آن ثابت است و استفاده از آن در یک مدت زمان مشخص به معنی دسترسی کمتر به آن در سایر مواقع است. مبنای اقتصاد منابع غیر قابل تجدید توسط [[گری]] (۱۹۱۴) و [[هتلنیگ]] (۱۹۱۳) مدون و فرمول بندی گردید. تحلیل آنها بر این اساس بود که مناعمنابع جهان ممکن است سریعاً استخراج شده و به صورت نازلی به [[هدر]] روند.<ref>«اقتصاد محیط زیست» آر.تورنر، دی.پیرس، آی باتمن؛ ترجمه سیاوش دهقانیان، علیرضا کوچکی، علی کلاهی اهری؛ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۴، صفحه۱۰</ref>
 
== [[رشد اقتصادی]]، رشد حمعیت و محیط زیست ==
۲

ویرایش