تفاوت میان نسخه‌های «رساله منطقی-فلسفی»

 
متن رساله شامل هفت [[گزاره (منطق)|گزاره]] است که هر یک زیربخش‌هایی دارد. ویتگنشتاین در این کتاب به شرط هایی پرداخته که به وسیله یک [[زبان]] منطقی برآورده شوند. راسل نوشته شدن این کتاب را به این دلیل که ویتگنشتاین در این کتاب به قاعده‌های دستور زبان فلسفی پرداخته با اهمیت دانسته است.
 
== ترجمه به فارسی ==
این کتاب سه بار به فارسی ترجمه شده‌است:
* [[محمود عبادیان]]، ۱۳۶۹
* رسالهٔ منطقی-فلسفی، ترجمهٔ [[میر شمس‌الدین ادیب سلطانی]]، تهران:امیرکبیر، ۱۳۷۱
* رساله منطقی فلسفی، ترجمه و شرح [[سروش دباغ]]، تهران: هرمس ۱۳۹۳
 
== جستارهای وابسته ==