تفاوت میان نسخه‌های «کبک (پرنده)»

زدودن پروندهٔ KABK.ka.4.jpg که به این خاطر حذف شده است: "حذف پرونده‌های ناقض حق تکثیر کاربر:محمدیان")؛ (T)
(زدودن پروندهٔ Tokhm Kabk.jpg که به این خاطر حذف شده است: "نقض حق تکثیر")؛ (T))
(زدودن پروندهٔ KABK.ka.4.jpg که به این خاطر حذف شده است: "حذف پرونده‌های ناقض حق تکثیر کاربر:محمدیان")؛ (T))
پرونده: K.KAB.1.jpg | کبک چوکار
پرونده: KABK.ka.5.jpg | کبک چوکار
<!-- توضیح شد زیرا تصویر حذف شده‌است.: پرونده: KABK.ka.4.jpg | کبک چوکار -->
پرونده: KABK.ka.1.jpg | کبک چوکار
پرونده: KABK.ka.2.jpg | کبک چوکار