باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{ 39 639-1 isoo6Infobox Political Party
|colorcode= red
|country = شوروی
کاربر گمنام