تفاوت میان نسخه‌های «گرداب سکوت»

 
== تأثیر تلویزیون ==
به نظر او ([//nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Noelle-Neumann Neumann]) اگر محققان قبلاً موفق نشدند تأثیرات تأثیر رسانه‌ها را نشانبخوبی ثبت کنند دهند به این دلیل بوده است که آنها ارتباط تدریجی که رخ داده را بحساب نمی‌آوردند. از آنجاآنجایی که بینندگان تلویزیون دانش و نظرات خود را می‌توانستند به غیر بینندگان نیز منتقل سازند، محققانتوانایی نمی‌توانستندتشخیص پیشتفاوت از این تفاوتی بینمیان این دو گروه بیابند،و وهمچنین تأثیرات ادعا شده توسط تلویزیون برای محققان وجود نداشت. اینکه تلویزیون هیچ تأثیری بر مخاطبانعموم مردم ندارد را نشاننیومن ([https://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Noelle-Neumann Neumann]) به مانند که یک فیل میماند که او را استتار کرده باشیم. تأثیرات آنچنان بسیار بزرگ هستند که ثبت آنها را دشوار خواهد دهندکرد.
اینکه تلویزیون هیچ تأثیری بر عموم مردم ندارد را نیومن ([//nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Noelle-Neumann Neumann]) اینگونه مقایسه می‌کند که یک فیل را استتار کرده باشیم. تأثیرات آنچنان بسیار بزرگ هستند که به همین دلیل ما نمی‌توانیم آنها را ثبت کنیم.
 
== اصول گرداب سکوت ==
۵۹

ویرایش