تفاوت میان نسخه‌های «الگو:حالت دستوری»

فرهنگستان dative را برایی برابر یابی کرده.
(فرهنگستان dative را برایی برابر یابی کرده.)
|group2 = حرف اضافه‌ای
|list2 =
* {{nowrap begin}} [[حالت حرف اضافه|حرف اضافه‌ای]]{{•w}} [[حالت وابستگی|وابستگی]]{{•w}} [[حالت کنش‌گیریبرایی|کنش‌گیریبرایی]]{{•w}} [[حالت ملکی|ملکی]]{{•w}} [[حالت ازسویی|ازسویی]]{{•w}} [[حالت پیشتربودگی|پیشتربودگی]]{{•w}} [[حالت هرکدامی|هرکدامی]] {{•w}} [[حالت بودگی|بودگی]] {{•w}} [[حالت به‌وسیلگی|به‌وسیلگی]]{{•w}} [[حالت ابزاری|ابزاری]]{{•w}} [[حالت ارزانی‌داشتی|ارزانی‌داشتی]]{{•w}} [[حالت بساوشی|بساوشی]]{{•w}} [[حالت ازراه‌سویی|ازراه‌سویی]]{{•w}} [[حالت گذرشی|گذرشی]]{{•w}} [[حالت نزدیکی|نزدیکی]]{{•w}} [[حالت به‌همراهی|به‌همراهی]]{{•w}} [[حالت زمان‌نما|زمان‌نما]] {{nowrap end}}
|group3 = مکانی
|list3 =
۲۰٬۵۵۹

ویرایش