باز کردن منو اصلی

تغییرات

File:ShabajiKahoomPoster.jpg|''[[شاباجی خانم]]'' (۱۹۵۸)
File:Pretty Foe Movie Poster 1962.jpeg|''[[اهریمن زیبا]]'' (۱۹۶۲)
File:King of Hearts (1968 film).jpg|''[[سلطان قلب‌ها]]'' (۱۹۶۸)
File:Iran mag film 1970.jpg|''[[ستاره فروزان|ستارهٔ فروزان]]'' (۱۹۶۹)
File:Reza Motorcyclist.jpg|''[[رضا موتوری]]'' (۱۹۷۰)
کاربر گمنام