تفاوت میان نسخه‌های «من و تو»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
| ماهواره ۱
ماهواره ۳ یوتلسات = [[هاتبرد]]
| کانال ماهواره ۱ = H-11137-۲۷۵۰۰–۳/۴۱۱۱۳۷ Hotbirdافقی ۲۷۵۰۰
| ماهواره ۲ = [[یاه‌ستیوتل ست ۷]]W3A HDTV
| کانال ماهواره ۲ = V-۱۲۰۷۲-۲۷۵۰۰-۳/۴۱۱۳۰۴ افقی ۲۹۷۰۰
| ماهواره ۳ = [[یوتل ست ۷]] W3A SDTV
| فراهم کننده کابلی ۳ =
| کانال کابلیماهواره ۱۳ = ۱۱۳۴۵ =افقی ۲۷۵۰۰ ۱۰۷۲۱ افقی ۲۲۰۰۰
| فراهم کننده کابلی ۲ =
| کانال کابلی ۲ =
۳۱

ویرایش