تفاوت میان نسخه‌های «هسته (سیستم‌عامل)»

به طور كلي سيستم عامل يك كتابخانه است كه بين سيستم عامل و برنامه هاي عادي مي باشد.
براي فراخواني‌های سیستمی چند راه وجود دارد :
# مورد فهرست شماره‌ای
١/ با استفاده از يك وقفه ي نرم افزاري
٢./ با استفاده از يك دروازه ي پاسخ
۲۴

ویرایش