تفاوت میان نسخه‌های «اژدها (ناحیه زودیاک)»

{|class="wikitable" style="font-size:100%
|'''علامت'''
|'''بهترینسازگار جفتبا'''
|'''متوسطناسازگار با'''
|'''مطابقت ندارد'''
|-
| اژدها || [[خروس (منطقةالبروج)|خروس]]، [[میمون (منطقةالبروج)|میمون]] و، [[موش (منطقةالبروج)|موش]] ||، اژدها، [[مار (منطقةالبروج)|مار]]، [[ورزاخوک (منطقةالبروج)|ورزاخوک]]، [[خوکخرگوش (منطقةالبروج)|خوکخرگوش]]، [[خرگوشببر (منطقةالبروج)|خرگوشببر]]، و [[گوسفنداسب (منطقةالبروج)|گوسفنداسب]]، || [[ببرورزا (منطقةالبروج)|ببرورزا]]، [[اسبگوسفند (منطقةالبروج)|اسبگوسفند]] ||و [[سگ (منطقةالبروج)|سگ]]
|}
 
کاربر ناشناس