باز کردن منو اصلی

تغییرات

مکانیسم به ساز و کار دگرگون شد.
 
== [[خوردگی میکروبی|خوردگی میکروبی(MIC)]] ==
ترم microbiologically influenced corrosion(MIC) مربوط به نوعی از خوردگی یا تخریب ناشی شده یا گسترش یافته توسط فعالیت‌های زندگی میکروبی است.MICیک مکانیزمساز و کار خوردگی جدید نیست اما شامل نقش میکروارگانیسم‌ها در پروسه خوردگی است .MIC یک فرآیند غیر زنده (abiotic) است تحت تأثیر فاکتورهای زنده بیولوژیکی(biotic).
 
تعریف دیگری از MICبدین صورت است:
کاربر گمنام