باز کردن منو اصلی

تغییرات

* خورشید در حال طلوع (۱۹۹۳) (بعلاوه مدیر اجرایی)
* مردی خوب در آفریقا (۱۹۹۴)
* [[فقطانگیزه علت (فیلم)|تنها علتعدالت]] (۱۹۹۵)
* [[اولین شوالیه]] (۱۹۹۵)
* اژدهادل (۱۹۹۶) (صدا)