باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
ابوالفتح خان و سلیم خان افشار در ناحیه [[مورچه خورت]]، در نزدیکی اصفهان، [[علی مردان خان]] را شکست داده و به [[گلپایگان]] عقب راندند. آنگاه علی مردان خان با جمع آوری سپاه و یاری از کریم خان زند ، در۱۱۶۴ ق با ۲۰ هزار سپاهی، به اصفهان حمله کردند.<ref> گلستانه (ص۱۶۹-۱۷۱)</ref>
ابوالفتح خان، سلیم خان افشار و دیگر سران با پنجاه هزار نیرو به دفاع از شهر بیرون رفتند که طی نبردهایی از علیمردان خان و کریم خان شکست خورده و به داخل شهرعقب نشینی کردند.دیری نپایید که شهر نیز به دست مهاجمان افتاد و مورد غارت قرار گرفت.<ref>همو، ۴۵۳؛ نامی، ۱۳-۱۵؛ رستم‌الحکما، ۲۴۸-۲۴۹؛میرزا محمد رضی، گ۳۹۷، الف</ref>
 
ابوالفتح خان، سلیم خان افشار و دیگر سران با پنجاه هزار نیرو به دفاع از شهر بیرون رفتند که طی نبردهایی از علیمردان خان و کریم خان شکست خورده و به داخل شهرعقب نشینی کردند.دیری نپایید که شهر نیز به دست مهاجمان افتاد و مورد غارت قرار گرفت.<ref>همو، ۴۵۳؛ نامی، ۱۳-۱۵؛ رستم‌الحکما، ۲۴۸-۲۴۹؛میرزا محمد رضی، گ۳۹۷، الف</ref>
 
ابوالفتح خان با وساطت یکی از خوانین زند مورد عفو علیمردان خان قرار گرفت.<ref>گلستانه،۱۷۲ </ref> گرچه علی مردان خان اداره شهر را در دست گرفت، اما به خوبی دریافت که بدون همکاری ابوالفتح خان که از پشتیبانی طرفداران حکومت صفویه و نیزطرفداران شاهرخ شاه برخوردار بود، نمی‌تواند شهر را در تصرف خود داشته باشد. علی مردان خان به اتفاق کریم خان زند و دیگر سرداران، یکی از نوادگان [[شاه سلطان حسین صفوی]] را با نام [[شاه اسماعیل سوم]] بر تخت سلطنت نشاندند و خطبه به نام او خواندند، پس از آن خود اداره امور را در دست گرفتند.
کاربر گمنام