باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
<small>قضیه چبیشف یکی از قضای مهم اعداد اول است. این قضیه را برتران در سال ۱۸۴۵ بیان و چبیشف در سال ۱۸۵۰ ثابت کرد. این قضیه بیان می کند برای هر عدد طبیعی بزگتر از ۳ عددی اول مانند p هست به طوری که</small>
 
<big><math>n<p<2n-2</math></big>
۳۵

ویرایش