باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
| label9 = آئین
| data9 =[[دیویسنا]]
 
| labe10 = نام
| data22 = که دارد پی و تاب افراسیاب / مرا رفت باید چو کشتی بر آب
 
| label23 = نبرد سوماول
| data23 =[[جنگ منوچهر]]
 
| label24 = نتیجه نبرد
| data24 =تیر اندازی‌ [[ارش کمانگیر]]
| اخرین نبرد = [[جنگ بزرگ کیخسرو]]
 
| header25 = خانواده
 
کاربر گمنام