تفاوت میان نسخه‌های «حسن اسماعیل‌زاده»

جز
(←‏زندگی: ویرایش مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{جعبه اطلاعات هنرمند
| رنگ پس‌زمینه = #BCD4E6
| عنوان = حسن اسماعیل زادهاسماعیل‌زاده {{-}} چلیپا
| تصویر =
| اندازه تصویر =
| شهر تولد= [[زنجان]]
| کشور تولد= [[ایران]]
| تاریخ مرگ = ۲۰ بهمن ۱۳۸۵
| شهر مرگ = [[تهران]]
| کشور مرگ = [[ایران]]
| ملیت = ایرانی
| حوزه فعالیت =
| رشته = [[نقاشی]]
| آموزش =
| جنبش =
| سبک = قهوه‌خانه‌ای
| آثار =
| پشتیبانان =
| تأثیرپذیرفته از =
| تأثیرگذاشته بر =
| جوایز =
| وب‌گاه =
}}
 
'''حسن چلیپا''' مشهور به اسماعیل زادهاسماعیل‌زاده (متولد ۱۳۰۳ در [[زنجان]]، درگذشت ۲۰ بهمن ۱۳۸۵) در [[تهران]] نقاش قهوه‌خانه‌ای ایرانی بود.
 
== زندگی ==
استاد : حسن چلیپا
 
شهرت : حسن اسماعیل زادهاسماعیل‌زاده
 
استاد حسن چلیپا که تخلص هنری خویش ( اسماعیل زادهاسماعیل‌زاده) را از نام پدر (اسماعیل) وام گرفتهگرفته‌است، است،دردر سال 1301۱۳۰۱ در زنجان چشم به جهان گشود. ليكنلیکن پيشپیش از به دنيادنیا آمدن او، پدر ايشانایشان رخت از جهان بربست.وي وی با مدد از استعداد خداداديخدادادی از همان اوان كودكيکودکی به دليلدلیل شور و شوق و علاقه ايای كهکه به هنر نقاشينقاشی داشت، تجربه هايتجربه‌های نخستيننخستین نقش آفرينيآفرینی را كسبکسب کرد در کودکی همراه خانواده اش به تهران مهاجرت کرد و در سن 8۸ سالکی مادر که علاقه یعلاقهٔ وافر فرزند را به نقاشينقاشی دريافتهدریافته بود مرحوم استاد محمد مدبر را به جهت تعليمتعلیم به او برگزيدبرگزید.
اشتياقاشتیاق بيبی اندازه یاندازهٔ شاگرد و تبحر استاد چنان كردکرد كهکه اسماعيلاسماعیل‌زاده، زاده،هنرمنديهنرمندی خلاق و نقاشينقاشی صاحب قلم شد. وي14وی۱۴ سال نزد استاد رمز قلم كشيدنکشیدن و هنر رنگ آميزيآمیزی را آموخت؛ چنان كه نقاشيچنان‌که هاينقاشی‌های او خط و سبكسبک و رنگ قلم استادش مدبر را مي نمودمی‌نمود. ايناین همکاری از يكیک سو موجب گرایش نقاش مستعد و جوان به شيوهشیوه و شگرد استادش محمد مدبر شد واز سويسوی دیگرعامل رونق نقاشينقاشی‌های هاي خياليخیالی ساز مذهبيمذهبی و شاهنامه ايای نزد عامه مردم شد. شگفتا که او چه در دوران حياتحیات استادمحمدمدبر و چه پس ازمرگ ایشان چنان تشابهاتيتشابهاتی ازنظر رنگ وطرح با استاد مدبر آشکارساخت که بسیاری هنگام داوريداوری تابلوهايتابلوهای آن دو درتشخيصدرتشخیص صاحب آن دچاره حيرتحیرت و ترديدتردید میشدندمی‌شدند چنانكهچنان‌که امروز هم او رامدبرزنده (ثانی) نام نهادند. وی در میان رنگها رنگهای تلخ و تيرهتیره مانند قهوه ای ( اکر ) را بيشبیش از رنگهايرنگهای ديگردیگر دوست دارد. در پس زمینه  نقاشیهای تابلوهايشتابلوهایش ايناین رنگها به خوبيخوبی نماياننمایان است . استاد حسن اسماعیلاسماعیل‌زاده زاده ذاتاذاتاً یک هنرمند است. زیرا جدای از یافته هاییافته‌های خود از استادش آثاری که در طول زندگی. پر پرکتش خلق کرده است,کرده‌است، سرشار از تنوع است. ترسیم موضوع تابلوی قهوه خانهقهوه‌خانه برای اولین باردر نقاشیهای قهوه خانهقهوه‌خانه ای و توجه به صحنه هایصحنه‌های روزمره زندگی مردم و آداب و رسوم آنها از ویژگیهای آثار استاد است. مانند تابلوهای عقدکنان و چاوش خوانی . زیرا. پاسخگویی به نیازهای عاطفی درونی خود که از خصوصیات یک هنرمند واقعی است دقیقادقیقاً در آثار ایشان دیده میشودمی‌شود. همچنین توجه به منظره سازی و تاثیرتأثیر گیری از فضاهای مختلف. .حسن اسماعیل زادهاسماعیل‌زاده به طراحی اهمیت ویژه ای میدادندمی‌دادند. طراحیهای سریع و کلی که برای شروع تابلو با قلم و رنگ و یا ذغال رو بوم می زنندمی‌زنند بقدری زیبا و استادان است که تعجب برانگیزتعجب‌برانگیز است زیرا ایشان آموزشی برای طراحی تند (اسکیس) یاکلی بینی (فضا سازی اولیه) در طراحی آنگونه که در دانشگاههادانشگاه‌ها آموزش داده میشود ندیده اندمی‌شود ندیده‌اند. با وجود این در آثار نقاشی استاد اسماعیل زادهاسماعیل‌زاده دقت در طراحی درست و قابل قبول و تاکیدتأکید بسیار بوده استبوده‌است و این از نکات مهم و ویژگی هایویژگی‌های منحصربه فردی است که در آثار این استاد دیده می شودمی‌شود.
استاد اسماعيلاسماعیل‌زاده زادهتابلوهای تابلوهايزیادی زياديدرزمینهٔ درزمينهحماسه‌های ‎يمذهبی حماسه‎ هاي مذهبي ومليوملی موضوعهای رزميرزمی و بزميبزمی و آداب و سنن مردم كشيده استکشیده‌است. ازجمله نقاشينقاشی‌های هاي ويوی خیمه گاه سید الشهد ا.جنگهاي جنگهای حضرت عليعلی (ع) - آتش رفتن سياوش،سیاوش، كشتهکشته شدن ديودیو سفيدسفید به دست رستم، بهرام و گلندام، پردهپرده‌های هاي درويشي؛درویشی؛ و در ارتباط با آداب و سنن مردم تابلوهاييتابلوهایی با  شب عقد كنانکنان حنابندان . قهوه خانهقهوه‌خانه زمان قدیم . شب يلدايیلدای زمان قديمقدیم خواستگاری و.. طراحيطراحی كرده استکرده‌است. وی یکی از چهره هایچهره‌های مطرح واز ستونهای پایدار نقاشی خیالی ساز قهوه‎قهوه‌خانه خانه ‎ايای به حساب ميمی‌آید. آيد.استاد اسماعیل زادهاسماعیل‌زاده در زمان حیات خود با برپایی نمایشگاههاینمایشگاه‌های متعدد‌متعدد انفرادی شرکت درچندین نمايشگاهنمایشگاه جمعيجمعی داخليداخلی و خارجيخارجی نظر بسیاری از دوستداران و منتقدان هنريهنری را به خود جلب نمود برخی از تابلوهای استاددرموزه سعدآباد_موزه رضاعباسی رضاعباسی
موزه کندلوس_موزه امام علی (ع)_ موزه هنرهای معاصر نگهداری میشودمی‌شود
 
فرزند او [[کاظم چلیپا]] نیز از هنرمندان تجسمی می‌باشد.
 
== منبعمنابع ==
 
* [http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-874537&Lang=P خبرگزاری ایسنا]
* [http://www.jamejamonline.ir/shownews2.asp?n=182238&t=art روزنامه جام جم]
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:اسماعیل زاده،اسماعیل‌زاده، حسن}}
 
[[رده:درگذشتگان ۱۳۸۵]]
[[رده:زادگان ۱۳۰۳]]
۱

ویرایش