باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏هوازدگی زیستی: افزودن مطلب
== هوازدگی زیستی ==
اثراتی که جانورانی مانند جانوران حفار و گیاهان بر روی سنگ ها گذاشته و زمینه شکسته شدن سنگ ها را فراهم می کند.
کس شعره
 
== نگارخانه ==
کاربر گمنام