تیم: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۵۶ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB
جز (←‏از گروه به تیم: اصلاح فاصله مجازی با استفاده از AWB)
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB)
یک '''تیم''' گروهی از افراد است که در ارتباط با هدف مشخصی گرد هم آمده اندآمده‌اند. از تیم جهت انجام وظایفی که دارای پیچیدگی و قابل تقسیم به زیر وظایف سادهساده‌تر تر می باشندمی‌باشند استفاده می شودمی‌شود. تیم ها بهتیم‌ها طوربه‌طور معمول دارای اعضایی هستند که با بر خورداری از مهارت هایمهارت‌های مکمل، سبب ایجاد [[هم افزایی]] در طی یک تلاش هماهنگ شده می گردند، به طوری کهبه‌طوری‌که نقاط قوت هر عضو تیم به حداکثر و نقاط ضعف آنهاآن‌ها به حد اقل رسانده می شودمی‌شود. اعضای تیم باید یاد بگیرند که چگونه به یکدیگر یاری رسانند، اعضای دیگر تیم را از پتانسیل هایپتانسیل‌های مثبت خود آگاه سازند و در نتیجه محیطی را فراهم سازند تا دیگر اعضای تیم بتوانند فراتر از محدودیت هایمحدودیت‌های فردی فعالیت نمایند.
 
== اندازه و ترکیب تیم ==
 
اندازه و ترکیب تیم هاتیم‌ها تابع مستقیمی از نوع و ابعاد فعالیت آنها میآن‌ها باشدمی‌باشد. با این همه برخی پژوهش هایپژوهش‌های انجام شده نشان داده است که در زمینه [[حل مسئله]] اندازه مطلوب چهار نفر می باشدمی‌باشد. همچنین پژوهش هایپژوهش‌های [[Belbin]] نشان داده است که ابعاد تیم بین 5 تا 12 نفر است که در این میان تعداد 8 نفر بهینه می باشدمی‌باشد<ref>Belbin, September 2010.</ref>. '''''دیوید کوپریدر''''' ابعاد بزرگ را برای تیم هاتیم‌ها پیشنهاد می دهدمی‌دهد. وی معتقد است که تیم هایتیم‌های بزرگتر قادر به پاسخ گویی به تعداد بیشتری از مشکلات می باشندمی‌باشند.
از نظر ترکیب، تیم هاتیم‌ها به دوسته همگن و ناهمگن تقسیم می شوندمی‌شوند. در تیم هایتیم‌های همگن مهارت هایمهارت‌های اعضا شباهت هایشباهت‌های بیشتر و در بعضی موارد هم پوشانی دارد که ممکن است دامنه مسائل قابل حل توسط تیم را کاهش دهد ولی رابطه اعضا را بیشتر می کندمی‌کند. در تیم هایتیم‌های ناهمگن مهارت هایمهارت‌های اعضای تیم تفاوت هایتفاوت‌های بیشتری دارد که سبب افزایش دامنه حل مسئله تیم و افزایش میزان خلاقیت آن و نیز افزایش احتمال بروز اختلاف نظر در تیم می گردد.
 
== انواع تیم ==
=== تیم‌های مستقل و وابسته ===
 
یکی از تقسیم بندی هایبندی‌های رایج که تیم هاتیم‌ها را به دو حالت کلی تقسیم می کندمی‌کند: دسته بندی تیم هایتیم‌های ''مستقل'' و ''وابسته'' می باشدمی‌باشد. برای ادامه به عنوان مثال [[تیم فوتبال]] که به وضوح یک تیم وابسته است، دارای ویژگی هایویژگی‌های زیر می باشدمی‌باشد:
* هیج کاری بدون همکاری همه اعضای تیم قابل انجام نیست.
* در این گونه تیم، اعضا دارای مهارت هایمهارت‌های منحصربه‌فردی هستند.
* موفقیت هر فرد کاملاً به موفقیت تیم وابسته است.
از سوی دیگر یک تیم شطرنج نمونه اینمونه‌ای از یک تیم مستقل است که دارای ویژگی هایویژگی‌های زیر می باشدمی‌باشد:
* نتیجه کار هر فرد بر روی کار افراد دیگر تیم بدون تاثیرتأثیر یا با کمترین تاثیرتأثیر است.
* افراد در این تیم کارهای مشابهی را به صورت انفرادی انجام می دهند.
 
=== تیم هایتیم‌های خودگردان ===
به طوربه‌طور معمول و در ساختار سنتی، یک مدیر به عنوان رهبر تیم عمل می کندمی‌کند و مسئول تعریف اهداف، روش‌ها، و عملکرد تیم است. با این همه مدل سلسل مراتبی همیشه راه حل مناسبی جهت رفع مشکلات و تداخل هایتداخل‌های به وجود آمده در سازمان نمی‌باشد. تیم هایتیم‌های خودگردان با استفاده از مشخص کردن محدوده ایمحدوده‌ای واضح برای آزادی و مسئولیت پذیری، سعی در انجام وظایف به مؤثر ترینمؤثرترین روش ممکن دارند.
ایده اصلی تیم هایتیم‌های خودگردان این است که رهبر تیم، با استفاده از اقتدارِِ موقعیتی خود به عنوان رهبر تیم عمل نمی‌کند. تیم هایتیم‌های خودگردان در بسیاری از سازمان هاسازمان‌ها برای [[مدیریت پروژه]] های‌های پیچیده که شامل تحقیقات، طراحی، [[بهبود فرایند]] هستند، عمل می کنندمی‌کنند. تیم هایتیم‌های خودگردان ممکن است از نوع ''مستقل''ویا ''وابسته'' باشند.
برای پیاده سازیپیاده‌سازی موفق یک تیم خودگردان، باید محدوده بیشتری از مسئولیت به اعضای تیم واگذار گردد و اعضای تیم [[قابلیت اعتماد]] بیشتری نسبت به هم پیدا نمایند. در تیم هایتیم‌های خودگردان بسیار حیاتی است که مدیر انتظارات خود را از اعضای تیم روشن و مشخص سازد. مشخص بودن انتظارات اجازه می دهد تا افراد، فرایند ارزشیابی تیم را درک کرده و اعضای پاسخگو به وظایف محوله در ساختار تیم باقی بمانند.
 
=== تیم پروژه ===
این نوع از تیم تنها برای استفاده در یک بازه مشخص زمانی و جهت اجرای هدف مشخص تشکیل می شوندمی‌شوند. مدیران، گروهی از افراد را بر اساس داشتن توانایی هایتوانایی‌های مورد نیاز [[پروژه]] و تحت عنوان یک تیم گرد هم می آورندمی‌آورند. اعضای این گونه تیم هاتیم‌ها ممکن است به گروه هایگروه‌های کاری متفاوتی وابسته باشند اما وظایف مربوط به یک تیم را جهت اجرا دریافت نمایند. بنابراین به کار بردن عنوان تیم در این موارد الزاماً به معنی وجود کار تیمی در بین افراد نمی‌باشد.
 
=== تیم ورزشی ===
یک تیم ورزشی گروهی از [[ورزشکاران]] هستند که جهت اجرای فعالیت هایفعالیت‌های مربوط به یک [[رشته ورزشی]] گرد هم آمده اندآمده‌اند.اعضای تیم ورزشی تحت رهبری مدیر تیم با عنوان [[سرمربی]] قرار دارند.
 
{{ورزش‌های تیمی}}
 
=== تیم مجازی ===
یک تیم مجازی، گروهی از افراد است که به صورت مستقل و با دارا بودن فاصله مکانی بر روی یک موضوع در حال فعالیت می باشندمی‌باشند و با استفاده از [[تکنولوژی]] های‌های [[ارتباط از راه دور]]، ارتباط میان خود و سایر اعضای تیم را بر قرار می سازند. در بعضی موارد، تیم مجازی از به وجود آمدن روابط کاری بیشتر میان برخی از اعضای تیم در داخل یک تیم اصلی به وجود می آیدمی‌آید و کار تخصصی تری را در داخل تیم اصلی عهده دار میعهده‌دار شودمی‌شود.
 
== از گروه به تیم ==
روند تبدیل شدن از گروه به تیم دارای چهار مرحله است:
# گزینش
# رفع وابستگی هاوابستگی‌ها و تداخل ها
# اعتماد سازیاعتمادسازی و ایجاد ساختار
# کار
در مرحله اول، اعضای تیم با توحه به تخصص هایتخصص‌های مورد نیاز تیم، تحت سرپرستی رهبر تیم انتخاب می شوندمی‌شوند. در مرحله دوم تیم تلاش می کندمی‌کند تا وابستگی خود به سطوح بالا دستی مدیریتی و گروه هایگروه‌های کاری موجود در سازمان را به کمترین میزان ممکن کاهش دهد. در مرحله سوم تیم آماده بر خورد با چالش هاچالش‌ها تحت راهبری رهبر تیم می‌شود و در مرحله چهار فعالیت عملیاتی تیم در جهت دست یافتن به اهداف تعریف شده آغاز می شودمی‌شود.<ref>Wheelan, S. (2010). Creating Effective Teams: a Guide for Members and Leaders. Los Angeles: SAGE. Print.</ref> {{Clarify|date=March 2011}}
 
== منابع ==
 
{{پانویس}}
( اگر بیش از یک پروپوزال نیاز دارید برای مشاهده لیست پروپوزال هاپروپوزال‌ها اینجا کلیک کنید)
keydoc.ir
 
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش