تفاوت میان نسخه‌های «محمدرضا باطنی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: اصلاح حمزهٔ بعد از "ه")
{{دیگر کاربردها}}
'''محمدرضا باطِنی''' (زاده [[۱۳۱۴]]) زبانشناس معاصر ایرانی است.<ref>[http://www.azindad.net/print.asp?id=2302 آذین‌داد:: روزنت خبری سیاسی: زبان در حال تغییر است، بپذیریم]</ref> ويوی در سال 1313۱۳۱۳ در اصفهان به دنيادنیا آمد. تحصيلاتتحصیلات ابتداييابتدایی را در اصفهان گذراند. در سال 1331۱۳۳۱ از دانشسرايِدانشسرایِ عالی در رشته زبان و ادبياتادبیات انگليسيانگلیسی فارغ التحصيلالتحصیل شد. در انگلستان فوق ليسانسلیسانس زبانشناسيزبانشناسی گرفت و در لندن با پرفسور هليديهلیدی بر رويروی تئوريتئوری زبان برايبرای دوره دکترا کار کرد. در سال 1345براي۱۳۴۵برای مدت کوتاهيکوتاهی به ايرانایران آمد که در همان فرودگاه به دليلدلیل فعاليتهايفعالیتهای سياسيسیاسی توقيفتوقیف و ممنوع الخروج شد و درسش در انگلستان نيمهنیمه تمام ماند. در ايرانایران به درس خود ادامه داد و دکترايدکترای زبانشناسيزبانشناسی را از دانشگاه تهران گرفت.
این استاد با سابقهٔ زبان شناسيشناسی دانشگاه تهران، مولف كتابهايکتابهای مرجعيمرجعی چون «توصيفتوصیف ساختمان دستوريدستوری زبان فارسيفارسی» (با هفده بار تجديدتجدید چاپ)، «نگاهينگاهی تازه به دستور زبان» و «فرهنگ معاصر» (كتابکتاب سال ايرانایران در سال 1994۱۹۹۴) است.
دكتردکتر باطنيباطنی علاوه بر زبان شناسي،شناسی، مترجم دهها كتابکتاب و مقاله در زمينهزمینه‌های هاي فلسفيفلسفی ــ اجتماعياجتماعی بوده كهکه از آن ميانمیان ميتوانمیتوان به «ساخت و كارکار ذهن»، «مقدمه ايمقدمه‌ای بر فلسفه» و «فلسفه هنر نيچهنیچه» اشاره كردکرد.
دکتر باطنيباطنی در سالسال‌های هاي 72۷۲ تا 75۷۵ همراه با هيأتيهیأتی متشکل از کريمکریم امامي،امامی، ايرجایرج کابلي،کابلی، عليعلی محمد حق شناس، احمد شاملو، کاظم کردواني،کردوانی، هوشنگ گلشيري،گلشیری، محمد صنعتيصنعتی و مصطفيمصطفی عاصيعاصی در نشست هايينشست‌هایی به منظور اصلاح نگارش خط فارسيفارسی شرکت داشته استداشته‌است.
شاخه تخصصيتخصصی دکتر باطنيباطنی جامعه شناسيشناسی زبان است که هدف آن از مطالعه زبان، شناخت و تحليلتحلیل جامعه ايجامعه‌ای است كهکه ظرف زبان مورد نظر است.<ref>[http://www.amirkabir.net/modules.php?name=Articles&op=peoples&pid=9945 محمدرضا باطنيباطنی<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>
 
 
* چهار گفتار دربارهٔ زبان. نشر آگاه (۱۳۶۴)
* درباره زبان؛ مجموعه مقالات (۱۳۶۷)
* زبان و تفكر،تفکر، مجموعه مقالات زبانشناسی (۱۳۷۴)
* مسائل زبانشناسی نويننوین (ده مقاله) نشر آگاه (۱۳۵۴)
* فرهنگ معاصر پویا یک جلدی (انگليسیانگلیسی - فارسی) ، [[انتشارات فرهنگ معاصر]]
* فرهنگ معاصر پویا دو جلدی (انگليسیانگلیسی - فارسی) ، [[انتشارات فرهنگ معاصر]]
* فرهنگ معاصر فعلهای گروهی پویا (انگليسیانگلیسی - فارسی) ، [[انتشارات فرهنگ معاصر]]
* فرهنگ معاصر ویراست دوم(انگليسیانگلیسی - فارسی) ، [[انتشارات فرهنگ معاصر]]
* فرهنگ معاصر ویراست دوم(انگليسیانگلیسی - فارسی) ، [[انتشارات فرهنگ معاصر]]
* فرهنگ معاصر واژه نامه روانشناسی(انگليسیانگلیسی - فارسی) ، [[انتشارات فرهنگ معاصر]]
 
* نگاهی تازه به دستور زبان
* زبان‌شناسی جديدجدید
* زبان و زبان‌شناسی: رابرت هال / ترجمه: دکتر باطنی
 
۸۷۵

ویرایش