تفاوت میان نسخه‌های «وزارت راه و شهرسازی»

 
== معاونت‌های ستادی وزارت راه و شهرسازی ==
* معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادمديريت حملمنابع و نقل
* معاونت توسعهمسكن مدیریتو وساختمان منابع
* معاونت آموزش،توسعه تحقیقاتمدیریت و فناوریمنابع انساني
* معاونت امور مجلسحمل و هماهنگینقل استانها
* معاونت معماري و شهرسازي
* معاونت حقوقي، امور مجلس و استان ها
*معاونت حقوقي، امور مجلس و استان ها
 
== منابع ==
کاربر گمنام