باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
اصللح املایی
'''سازمان اداری و استخدامی کشور''' [[ایران]] که تیرماه سال ۸۶ با انحلال سازمان مدیریت به دو [[معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی]] و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تشکیلتبدیل شده بودبود؛ تشکیل گردید<ref>{{یادکرد خبر|کوشش=روزنامه دنیای اقتصاد|عنوان=سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد می‌شود|نشانی=https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/1061602-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF|زبان=fa|تاریخ بازبینی=2018-09-14}}</ref> و در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ ۲ مرداد ۱۳۹۵ شورای عالی اداری احیا شد<ref>{{یادکرد وب|نام خانوادگی=رضایی|نام=رسول|کد زبان=fa-ir|وب‌گاه=shenasname.ir|نشانی=https://shenasname.ir/organs/sazman/mporg/3543-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-792054-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-27-7-1395-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html|عنوان=تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور (مصوبه شماره 792054 مورخ 27/7/1395 شورای عالی اداری)|بازبینی=2018-09-14}}</ref>
 
ریاست این سازمان را در حال حاضر بر عهده معاون رئیس جمهور [[جمشید انصاری]] میباشد<ref>{{یادکرد وب|نام خانوادگی=فرارو|نام=Fararu {{!}}|کد زبان=fa-IR|وب‌گاه=Fararu {{!}} فرارو|نشانی=https://fararu.com/fa/news/326564/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C|عنوان=حکم روحانی برای جمشید انصاری|بازبینی=2018-09-14}}</ref>
۵

ویرایش