تفاوت میان نسخه‌های «بحث کاربر:Behzad39»

ا إِلٰهَ إِلَّا عزتهث بفمَّدٌ رَسُولُ عزتهث
(ا إِلٰهَ إِلَّا عزتهث بفمَّدٌ رَسُولُ عزتهث)
(ا إِلٰهَ إِلَّا عزتهث بفمَّدٌ رَسُولُ عزتهث)
== ا إِلٰهَ إِلَّا عزتهث بفمَّدٌ رَسُولُ عزتهث ==
 
تپلها بی جنبه نیستند
درود مجدد
کاربر ناشناس