باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
'''سازمان اداری و استخدامی کشور''' [[ایران]] که تیرماه سال ۸۶ با انحلال سازمان مدیریت به دو [[معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی]] و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تبدیل شده بود؛ تشکیل گردید<ref>{{یادکرد خبر|کوشش=روزنامه دنیای اقتصاد|عنوان=سازمان «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» ایجاد می‌شود|نشانی=https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4بخش-%D8%AE%D8%A8%D8%B1خبر-64/1061602-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86سازمان-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1امور-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8Cاداری-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8Cاستخدامی-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87برنامه-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87بودجه-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AFایجاد-%D9%85%DB%8Cمی-%D8%B4%D9%88%D8%AFشود|زبان=fa|تاریخ بازبینی=2018-09-14}}</ref> و در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ ۲ مرداد ۱۳۹۵ شورای عالی اداری احیا شد<ref>{{یادکرد وب|نام خانوادگی=رضایی|نام=رسول|کد زبان=fa-ir|وب‌گاهوبگاه=shenasname.ir|نشانی=https://shenasname.ir/organs/sazman/mporg/3543-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84تشکیل-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86سازمان-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8Cاداری-%D9%88و-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8Cاستخدامی-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1کشور-%D9%88و-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86سازمان-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87برنامه-%D9%88و-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87بودجه-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1کشور-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87مصوبه-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87شماره-792054-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AEمورخ-27-7-1395-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8Cشورای-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8Cعالی-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8Cاداری.html|عنوان=تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور (مصوبه شماره 792054 مورخ 27/7/1395 شورای عالی اداری)|بازبینی=2018-09-14}}</ref>
 
ریاست این سازمان را در حال حاضر بر عهده معاون رئیس جمهوررئیس‌جمهور [[جمشید انصاری]] میباشدمی‌باشد<ref>{{یادکرد وب|نام خانوادگی=فرارو|نام=Fararu {{!}}|کد زبان=fa-IR|وب‌گاهوبگاه=Fararu {{!}} فرارو|نشانی=https://fararu.com/fa/news/326564/%D8%AD%DA%A9%D9%85حکم-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8Cروحانی-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8Cبرای-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AFجمشید-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8Cانصاری|عنوان=حکم روحانی برای جمشید انصاری|بازبینی=2018-09-14}}</ref>
 
'''== وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور''' ==
این سازمان عهده دارعهده‌دار وظایف رئیس جمهوررئیس‌جمهور در حوزه اداری و استخدامی در قالب سازمان اداری و استخدامی کشور توسط معاون رئیسرئیس‌جمهور جمهور میباشد.می‌باشد؛ که مهمترین آنها شامل ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرای سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی رهبر معظم انقلاب؛ تعیین نقش و ماموریتهای بخشهای مختلف دولتی؛ سیاست گذاری، برنامه‌ریزی نظارت بر بخشهای مختلف دولتی شامل ساختارهای سازمانی، سرمایه انسانی دولت، آمار و برنامه ریزیبرنامه‌ریزی نیروی انسانی، راهبری توسعه دولت الکترونیک، مدیریت فرایندهای سازمانی اصلاح سیستمها و روشها، مدیریت دانش جبران خدمات و سلامت اداری ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد و صیانت از حقوق شهروندی و حقوق کارکنان دولت؛ توسعه و ترویج آموزشهای راهبردی در حوزه نظام اداری کشور و تربیت مدیران توسعه گرا؛ برنامه ریزی،برنامه‌ریزی، هدایت و راهبری ارتقای اثر بخشی و کارایی نظام اداری و مدیریت بهره وریبهره‌وری ملی؛  طراحی بهینه سازیبهینه‌سازی و استقرار نظامهای اداری برای تحقق برنامه هایبرنامه‌های توسعه میباشدمی‌باشد<ref>{{یادکرد خبر|کوشش=خبرگزاری تسنیم - Tasnim|عنوان=وظایف 2 سازمان امور اداری استخدامی و برنامه و بودجه تعریف شد - اخبار تسنیم - Tasnim|نشانی=https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/07/30/1217741/%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81وظایف-2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86سازمان-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1امور-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8Cاداری-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8Cاستخدامی-%D9%88و-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87برنامه-%D9%88و-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87بودجه-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81تعریف-%D8%B4%D8%AFشد|زبان=fa|تاریخ بازبینی=2018-09-14}}</ref>
 
'''== فعالیتهای مهم انجام شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور''' ==
این سازمان عهده دار وظایف رئیس جمهور در حوزه اداری و استخدامی در قالب سازمان اداری و استخدامی کشور توسط معاون رئیس جمهور میباشد. که مهمترین آنها شامل ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرای سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی رهبر معظم انقلاب؛ تعیین نقش و ماموریتهای بخشهای مختلف دولتی؛ سیاست گذاری، برنامه‌ریزی نظارت بر بخشهای مختلف دولتی شامل ساختارهای سازمانی، سرمایه انسانی دولت، آمار و برنامه ریزی نیروی انسانی، راهبری توسعه دولت الکترونیک، مدیریت فرایندهای سازمانی اصلاح سیستمها و روشها، مدیریت دانش جبران خدمات و سلامت اداری ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد و صیانت از حقوق شهروندی و حقوق کارکنان دولت؛ توسعه و ترویج آموزشهای راهبردی در حوزه نظام اداری کشور و تربیت مدیران توسعه گرا؛ برنامه ریزی، هدایت و راهبری ارتقای اثر بخشی و کارایی نظام اداری و مدیریت بهره وری ملی؛  طراحی بهینه سازی و استقرار نظامهای اداری برای تحقق برنامه های توسعه میباشد<ref>{{یادکرد خبر|کوشش=خبرگزاری تسنیم - Tasnim|عنوان=وظایف 2 سازمان امور اداری استخدامی و برنامه و بودجه تعریف شد - اخبار تسنیم - Tasnim|نشانی=https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/07/30/1217741/%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF|زبان=fa|تاریخ بازبینی=2018-09-14}}</ref>
تدوينتدوین قانون مديريتمدیریت خدمات كشوري،کشوری، تهيهتهیه لايحهلایحه تشكيلاتتشکیلات كلانکلان دولت و تهيهتهیه پيش‌نويسپیش‌نویس سياست‌هايسیاست‌های كليکلی نظام ادارياداری ابلاغيابلاغی مقام معظم رهبريرهبری در ارديبهشت‌ماهاردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۹ و تهيهتهیه نقشه راه اصلاح نظام ادارياداری و تصويبتصویب آن در يكصدیکصد و شصت و دوميندومین جلسه شورايشورای عاليعالی ادارياداری در ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۲ و تاييدتأیید و ابلاغ رئيس جمهوررئیس‌جمهور محترم جناب آقايآقای دكتردکتر حسن روحانيروحانی در ۲۰ فروردينفروردین ماه ۱۳۹۳ به تماميتمامی دستگاه‌هايدستگاه‌های اجرايياجرایی از جمله اقدامات ايناین سازمان در سال‌هايسال‌های پس از پيروزيپیروزی انقلاب اسلامياسلامی است<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاهوبگاه=|نشانی=https://www.aro.gov.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=b01093f9-4735-4959-8ec8-e4384850d185|عنوان=سازمان اداری و استخدامی کشور}}</ref>
 
'''فعالیتهای مهم انجام شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور'''
 
تدوين قانون مديريت خدمات كشوري، تهيه لايحه تشكيلات كلان دولت و تهيه پيش‌نويس سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري در ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۸۹ و تهيه نقشه راه اصلاح نظام اداري و تصويب آن در يكصد و شصت و دومين جلسه شوراي عالي اداري در ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۲ و تاييد و ابلاغ رئيس جمهور محترم جناب آقاي دكتر حسن روحاني در ۲۰ فروردين ماه ۱۳۹۳ به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي از جمله اقدامات اين سازمان در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي است<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاه=|نشانی=https://www.aro.gov.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=b01093f9-4735-4959-8ec8-e4384850d185|عنوان=سازمان اداری و استخدامی کشور}}</ref>
 
'''منابع'''
۲۳٬۱۱۰

ویرایش