گربه روی شیروانی داغ (فیلم ۱۹۸۴): تفاوت میان نسخه‌ها