تفاوت میان نسخه‌های «جهانشاه قراقویونلو»

 
جهانشاه در سال ۸۶۴ هجری با [[ابوسعید گورکان|سلطان ابوسعید تیموری]] پیمان یکدستگی بست. وی همچنین با [[ترابوزان]] پیوندهای بازرگانی و استراتژیک خوبی داشت. وی با دولت [[عثمانی]] دشمنی می‌ورزید.
 
آق قویونلو ها دربخش هایی ازسیستان و گرگان بانام بارانی زندگی می کنند !
 
== سرانجام ==