باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|لقب = احمدمیرزا
|دوران = ۲۵ تیر ۱۲۸۸–۹ آبان ۱۳۰۴
|تاریخ درگذشت = ۸ اسفند ۱۳۰۸ (20سال۳۳سال)
|محل درگذشت = بیمارستانی در [[پاریس]]،<ref>[http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2011/01/110104_l13-soltanmirzaaliqajar به عبارت دیگر: گفتگو با سلطان علی میرزا قاجار]، بی‌بی‌سی فارسی</ref> [[فرانسه]]
|پدر = [[محمدعلی‌شاه قاجار]]
کاربر گمنام