تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف»

 
=== احتیاط در استفاده از واژه‌ها ===
در ویکی پدیاویکی‌پدیا واژگان یا اصطلاحات ممنوع وجود ندارد،ندارد ولی برخی اصطلاحات خاص باید با احتیاط استفاده شود،شود؛ زیرا ممکن است موجب سوداری بشود. برای نمونه، تعبیر «ادعا کردن» در مثال «فلان صاحبنظر ادعا می کندمی‌کند که ...» می تواندمی‌تواند دال بر فقدان اطمینان باشد. کاربرد این تعبیر یا دیگر تعابیر شک برانگیز ممکن است این طوراین‌طور وانمود سازد که مقاله یک دیدگاه را بر دیدگاه دیگر ترجیح می دهدمی‌دهد. بکوشید که واقعیات را به طور سادهبه‌طور ترساده‌تر بدون استفاده از چنین کلماتی به توصیف کنید. در مثال فوق «فلان صاحبنظر امی گوید که ...» بهتر است. سعی کنید اصطلاحات و تعابیر متملقانه، تحقیرکننده، مبهم، کلیشه ایکلیشه‌ای یا تأییدکننده یک دیدگاه خاص را از مقالات بزدایید. (مگر آنکه آن تعابیر بخشی از نقل قول از یک باارزش مهم باشد.).
 
===جانبداری در منابع===
۵۶٬۳۳۰

ویرایش