تفاوت میان نسخه‌های «چندهمسری»

بدون خلاصه ویرایش
عقیده بسیاری از روانشناسان و فیلسوفان اجتماعی غرب بر این است که مرد برای چند همسری آفریده شده،تک همسری بر خلاف طبیعت اوست. ویل دورانت در کتاب لذات فلسفه پس از آن که شرحی درباره آشفتگیهای اخلاقی امروز از نظر امور جنسی می دهد،می گوید: «بی شک بسیاری از آن،نتیجه علاقه «اصلاح ناپذیری »است که به تنوع داریم و طبیعت به یک زن بسنده نمی کند. مرد ذاتا طبیعت چند همسری دارد و فقط نیرومندترین قیود اخلاقی،میزان مناسبی از فقر و کار سخت و نظارت دائمی زوجه می تواند تک همسری را به او تحمیل کند.»
 
زن در این رابطه نگران از دست همسرش پس از بالا رفتن سن نیست، زیرا اگر زن جذاب تر پیدا شود، مرد می تواند او را هم به زندگی اضافه کند، بدون اینکه زنان دیگر را ترک کند.
 
چند همسری موجب کاهش تعداد زنان مجرد نیز میشود.
 
== وضعیت حقوقی ==
۸۶

ویرایش