باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|همسر=
|فرزندان=
|والدین=
|والدین=امیرحسین ظهیرنیا و علیرضا میکاییلی
|آرامگاه=بغداد
|مدفن=
کاربر گمنام