باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| جوراب۱ = FFFFFF
 
| الگوی دست چپ۲ = _psv1819a
| الگوی بدن۲ = _redsquares_stripe_psv1819a
| الگوی دست راست۲ = _psv1819a
| الگوی شلوارک۲ =_psv1819a
| الگوی جوراب۲ = _psv1819a long
| دست چپ۲ = 000000
| بدن۲ = 000000
کاربر گمنام