باز کردن منو اصلی

تغییرات

تلباتذر
| company =
| distributor =
| channel = [[شبکه ۱ سیمای۱۱۱۱۱سیمای جمهوری اسلامی ایران|شبکه ۱ سیما]]
| picture_format =
| audio_format =
کاربر گمنام