تفاوت میان نسخه‌های «هوشنگ بهشتی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: جراحی پلاستیک و زیباسازی)
جز
| تأثیرپذیرفته =
| وب‌گاه =
| imdb_id = 2228440۲۲۲۸۴۴۰
| soure_id = 138112280037۱۳۸۱۱۲۲۸۰۰۳۷
| جوایز سیمرغ بلورین =
| جوایز جشن سینمای ایران =
}}هوشنگ بهشتيبهشتی در سال 1302۱۳۰۲ در تهران متولد شد و در سال 1370۱۳۷۰ فوت كردکرد. ويوی ليسانسلیسانس سينماسینما از دانشكدهدانشکده هنرهايهنرهای دراماتيكدراماتیک در سال 1350۱۳۵۰ و همچنينهمچنین فارغ التحصيلالتحصیل هنرستان هنرپيشگيهنرپیشگی تهران در سال 1320۱۳۲۰ بوده استبوده‌است. بازيبازی در تئاتر را از سال 1323۱۳۲۳ و بازيبازی در نمايش هاينمایش‌های راديوييرادیویی از سال 1330۱۳۳۰ تجربه كردهکرده بود. كارکار در سينماسینما را از سال 1331۱۳۳۱ با فيلمفیلم «جدال با شيطانشیطان» به كارگردانيکارگردانی «حسينحسین مدنيمدنی» آغاز كردکرد.
 
 
*۲ - دو سرنوشت (۱۳۶۸)
*۳ - پنجره (۱۳۶۷)
*۴ - شناساييشناسایی (۱۳۶۶)
*۵ - گال (۱۳۶۵)
*۶ - كمالکمال الملكالملک (۱۳۶۲)
*۷ - ميرزامیرزا كوچكکوچک خان (۱۳۶۲)
*۸ - فرار از بهشت (۱۳۵۳)
*۹ - قربون هرچيهرچی خوشگله (۱۳۵۲)
*۱۰ - احمد چوپان (۱۳۵۱)
*۱۲ - مبارزه با شيطانشیطان (۱۳۵۰)
*۱۳ - يكیک خوشگل و هزار مشكلمشکل (۱۳۵۰)
*۱۴ - اجل معلق (۱۳۴۹)
*۱۵ - پايانپایان تاريكيتاریکی (۱۳۴۹)
*۱۶ - قسمت (۱۳۴۹)
*۱۷ - پهلوان پهلوانان (۱۳۴۸)
*۱۸ - دنيايدنیای پر اميدامید (۱۳۴۸)
*۱۹ - قاتلينقاتلین هم مي گريندمی‌گریند (۱۳۴۸)
*۲۰ - قلبقلب‌های هاي طلاييطلایی (۱۳۴۸)
*۲۱ - گناه مادر (۱۳۴۸)
*۲۲ - دزد سياهپوشسیاهپوش (۱۳۴۷)
*۲۳ - ستاره هفت آسمان (۱۳۴۷)
*۲۴ - من شوهر مي خواهممی‌خواهم (۱۳۴۷)
*۲۵ - ايمانایمان (۱۳۴۶)
*۲۶ - چرخ فلكفلک (۱۳۴۶)
*۲۷ - خوشگل و قهرمان (۱۳۴۶)
*۲۸ - داش احمد (۱۳۴۶)
*۲۹ - دروازه تقديرتقدیر (۱۳۴۶)
*۳۰ - كوهکوه زاد (۱۳۴۶)
*۳۱ - معجزه (۱۳۴۶)
*۳۲ - نيمنیم وجبيوجبی (۱۳۴۶)
*۳۳ - ولگردها (۱۳۴۶)
*۳۴ - جهان پهلوان (۱۳۴۵)
*۳۵ - حاتم طائيطائی (۱۳۴۵)
*۳۶ - گدايانگدایان تهران (۱۳۴۵)
*۳۷ - همه سر حريفحریف (۱۳۴۴)
*۳۸ - ولگرد قهرمان (۱۳۴۴)
*۳۹ - زندگيزندگی دوزخيدوزخی (۱۳۴۳)
*۴۰ - نيرنگنیرنگ دختران (۱۳۴۳)
*۴۱ - لاشخورها (۱۳۴۲)
*۴۲ - مسافريمسافری از بهشت (۱۳۴۲)
*۴۳ - گرگ صحرا (۱۳۴۰)
*۴۴ - بيمبیم و اميدامید (۱۳۳۹)
*۴۵ - دست تقديرتقدیر (۱۳۳۸)
*۴۶ - گوهر لكهلکه دار (۱۳۳۸)
*۴۷ - بازگشت به زندگيزندگی (۱۳۳۶)
*۴۸ - پايانپایان رنج هارنج‌ها (۱۳۳۴)
*۴۹ - فرزند گمراه (۱۳۳۴)
*۵۰ - مهتاب خونينخونین (۱۳۳۴)
*۵۱ - سرنوشت در را مي كوبدمی‌کوبد (۱۳۳۳)
*۵۲ - كينهکینه (۱۳۳۳)
*۵۳ - جدال با شيطانشیطان (۱۳۳۲)
*۵۴ - گرداب (۱۳۳۲)
 
 
=== مجموعه تلویزیونی ===
*تلخ و شيرينشیرین
*طلاق
*غارتگران
*امیرکبیر
*اميرکبير
*کوچک جنگلی
*ايناین خانه دور است
*بهشت کوچک
 
۱۴۵٬۸۷۰

ویرایش