تفاوت میان نسخه‌های «خاورمیانه بزرگ»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
'''نقشه خاورمیانه جدید یا (طرح خاورمیانه جدید)''' طرحی است که سالها پیش در سايتسایت وزارت دفاع [[آمريکاآمریکا]] به قلم [[رالف پيترزپیترز]] منتشر شده که حکايتحکایت از تقسيمتقسیم بندیبندی‌های هایجدید جديد سياسیسیاسی در آسيایآسیای مرکزی دارد. در ايناین مقاله گفته شده استشده‌است که علاوه بر ایران، مرزهای جغرافيايیجغرافیایی بسياریبسیاری از کشورهای همسايههمسایه دستخوش جدایی و دگرگونی خواهد شد.
 
 
 
برخی تغييراتتغییرات نقشه به ايناین شکل خواهد بود:
 
 
1: ولاياتولایات فراه، بادغيسبادغیس و هرات به کشور [[ايرانایران]] متصل خواهد شد
 
2: پشتونستانی که اکنون در خاک [[پاکستان]] می باشد،می‌باشد، به [[افغانستان]] الحاق خواهد شد
 
3: [[ولايتولایت نيمروزنیمروز]] نيزنیز به کشور جديدجدید [[بلوچستان]] آزاد خواهد پيوستپیوست.
 
تغييراتتغییرات در کشور ايرانایران به شکل زيرزیر خواهد بود:
 
1: ولايتولایت سيستانسیستان و بلوچستان [[ايرانایران]] به بلوچستان آزاد می پيونددمی‌پیوندد.
 
2: [[کردستان]] ايرانایران نيزنیز از ايناین کشور جدا شده و به کشور مستقل کردستان الحاق خواهد شد.
 
3: تبریز و اردبیل از ایران جدا شده و به کشور [[آذربایجان]] که روزگاری جزو خاک ایران بود، الحاق خواهند شد.
 
تغييراتتغییرات در کشور پاکستان نيزنیز چنينچنین خواهد بود:
 
1: پشتونستان در شمال پاکستان به افغانستان خواهد پيوستپیوست.
 
2: [[کشميرکشمیر]] تبديلتبدیل به کشور واحدی خواهد شد.
 
تغييراتتغییرات کشور [[عراق]] فعلی نيزنیز به شکل زيرزیر خواهد بود:
 
1: عراق به سه قسمت تقسيمتقسیم خواهد شد: عراق [[سنی]]، عراق [[شيعهشیعه]] و کردستان آزاد
 
برخی کارشناسان معتقدند که تقسيمتقسیم بندی های جديدبندی‌های میجدید تواندمی‌تواند در راستای طرح [[جورج بوش]] مبنی بر [[خاورميانهخاورمیانه]] جديدجدید طراحی شده باشد. همچنينهمچنین يکییکی از دلايلدلایل تقسيمتقسیم بندی جديد،جدید، مشغول نگاهداشتن کشورهای ايناین منطقه در درگيریدرگیری ذکر شده استشده‌است. ايناین کشورها برای تثبيتتثبیت مرزهای خود ، سالسال‌ها ها درگيریدرگیری و کشمکش خواهند داشت و کشورهای نيرومندنیرومند مانند [[آمریکا]] ,[[انگلستان]] و [[روسیه]] می توانندمی‌توانند علاوه بر فروش سلاح، استفاده هایاستفاده‌های فراوان ببرند.
 
==
 
 
== منابع ==
 
*برای دیدن نقشه خاورمیانه جدید بر روی اینک: [http://morris108.files.wordpress.com/2008/09/newme.jpeg نقشه کلیک کنید.خاورمیانه]
۳۵٬۳۶۶

ویرایش