تفاوت میان نسخه‌های «ایران ورزشی»

گروه کاری روزنامه ایران ورزشی به شرح زیر معرفی می‌شوند.
 
مدیرمسوول: مهدیعلی عباسی رادعالی
 
سردبیر: [[سعیدعلی زاهدیان اصل]]عالی
 
دبیر تحریریه: [[فرشاد کاس‌نژاد|آرمن ساروخانیان]]
 
معاون سردبیر: آرمن ساروخانیان
 
مدیر فنی: فرشید بهاری
۵

ویرایش