تفاوت میان نسخه‌های «نورون حرکتی فوقانی»

افزودن
(افزودن جزیی)
(افزودن)
 
راههای خارج هرمی شامل شش راه می باشند.اگرچه راههای خارج هرمی جزو نورون حرکتی فوقانی به حساب می آیند اما ازنظر بالینی اهمیت کمی دارند{{مدرک}}.در حالیکه راه هرمی به علت نقش مهمی که در فرآیند کنترل حرکت دارد ازنظر بالینی حائز اهمیت است.
 
==بحث نورون حرکتی فوقانی==
علت بحث نورون حرکتی فوقانی یا نورون حرکتی تحتانی در نورولوژی از این جهت اهمیت دارد که بتوان نوع و سطح آسیب دستگاه عصبی را تعیین کرد.
 
به عنوان نمونه سندرم هرمی(Pyramidal Syndrome) بحثی درباره آسیب UMN است.درحالیکه مثلا در بیماری گیلن باره یک بحث ضایعه LMN می باشد.بعد از اینکه نوع آسیب مشخص شد آنگاه می توان مشخص کرد که سطح آسیب هر کدام در کجاست؟اگر در سندرم پیرامیدال که یک آسیب UMN محسوب می شود سطح ضایعه در کدام یک از مناطق می باشد؟
 
1-نخاع؟
 
2-ساقه مغز؟
 
3-بالای ساقه مغز؟
 
4-بالای محل تقاطع هرمی؟
 
علایم بیمار در هریک از مناطق نسبت به یکدیگر تفاوت دارد.
 
== آسیب نورون‌های حرکتی فوقانی ==