گایا (اسطوره): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
}}
 
'''گایا''' اولین الههٔ زمین بود. زمین خودنیز در آغاز خدایی بود به نام '''گه''' یا '''گایا''' این خدامادری شکیباو بخشنده به‌شمار می‌رفت.<ref>{{پک|دورانت|۱۳۷۶|ک=تاریخ تمدن یونان|ص=۱۹۹}}</ref>گایادر واقع خودِ زمین است. همیشه ازطبیعت به عنوان جنس مؤنث یاد می‌شود. در اسطورهٔ آفرینش یونانی چنان‌که هزیود روایت می‌کند گایااز خائوس (خلأ وآشفتگی پیش ازآفرینش) برآمد. طبق بسیاری از روایات اواولین موجودی بود که از دل خائوس به وجود آمد. گایا، اورانوس (بهشت یا آسمان) رازاد. [[اورانوس]] فرمانروای برتر جهان گردید و تحت تأثیر [[اورس]] با گایا ازدواج کردو براثر هماغوشی با گایا، گایا (زمین) حامله شد.<ref>{{پک|سیلور|۱۳۸۲|ک=ایزدان و ایزدبانوان یونانی|ص=۱۳}}</ref> ازهمسری زمین و آسمان دو دختر بنام سی بل و تمیس بوجود آمدند.<ref>{{پک|فاطمی|۱۳۷۵|ک=مبانی فلسفی اساطیریونان و رم|ص=۱۷}}</ref>تی تان وساتورن برادر بودند اما چون تیتان برادر بزرگتر بود داعیه حکومت جهان را داشت ولی زمین مادر آنها برای ساتورن برتری قائل بودو نتیجه آن شد که هرگز در خانواده فرزند دیگری به وجود نیایدتا روزی حکومت به تیتان برسدو ساتورن این پیشنهاد را پذیرفت و تمام فرزندان ذکور خود را بلعید.<ref>{{پک|فاطمی|۱۳۷۵|ک=مبانی فلسفی اساطیر یونان و رم|ص=۱۸}}</ref> آنته، یکی از ژتان هاو پسر پوزئیدون و گایا می‌باشد. وی در لیبی به سر میبردو همهٔ مسافران را مجبور می‌کرد که بااو کشتی بگیرندو پس ازآنکه آنهارا شکست داده و می‌کشت، ازبقایای اموال آنها، معبد پدر خود را زینت می‌کرد.آنته، مادام که بامادر خود تماس داشت یعنی مادام که روی زمین، گایا بود شکست ناپذیر بود، ولی هراکلس، هنگام عبور از لیبی، یعنی موقعی که در جستجوی سیب‌های زرین بود، بااوکشتی گرفته و اورا بر سر اززمین برداشت و خفه کرد.<ref>{{پک|گریمال|۱۳۷۴|ک=فرهنگ اساطیر یونان و رم|ص=۷۸}}</ref> بنظر آریستوفان شب و زمین _هوا و آسمان وجود نداشتند ولی از بطن «ارب» جهش نطفه «ارس» خدای عشق یونانیها بوجود آمد. در قدیمی‌ترین تئوگنی که نسب خدایان است ارس یا آسور همزمان با زمین مستقیماً از کائو تولد یافت و بیضه ایکه شب بوجود آورد چون دونیمه آن قابل تقسیم نبودند قسمتی «زمین» و سرپوش آن «آسمان» را تشکیل داد.<ref>{{پک|فاطمی|۱۳۷۵|ک=مبانی فلسفی اساطیر یونان و رم|ص=۱۹}}</ref>فرزندان آن دو شامل تیتانهابودند. ۶پسر و۶دختر. تلوس در رم، تجسم_"مادر زمین"بود. وی را گاهی بانامterramaterکه باگایاو بة النوع هلنی، تطبیق می‌شد، ستایش می‌کردند. تلوس افسانه ای مخصوص به خود نداشت. در افسانه هاگاهی وی مقام گایا را داشت.<ref>{{پک|گریمال|۱۳۷۴|ک=فرهنگ اساطیر یونان و رم|ص=۸۶۸}}</ref> گایااولین نسل از [[سایکلاپس]]ها (غول‌های یک چشم) را به وجود آوردو فرزندی ۱۰۰دست به نام هکاتونچیرس.
==فرزندان گایا==
ازهمسری زمین و آسمان دو دختر بنام سی بل و تمیس بوجود آمدند.<ref>{{پک|فاطمی|۱۳۷۵|ک=مبانی فلسفی اساطیریونان و رم|ص=۱۷}}</ref>تی تان وساتورن برادر بودند اما چون تیتان برادر بزرگتر بود داعیه حکومت جهان را داشت ولی زمین مادر آنها برای ساتورن برتری قائل بودو نتیجه آن شد که هرگز در خانواده فرزند دیگری به وجود نیایدتا روزی حکومت به تیتان برسدو ساتورن این پیشنهاد را پذیرفت و تمام فرزندان ذکور خود را بلعید.<ref>{{پک|فاطمی|۱۳۷۵|ک=مبانی فلسفی اساطیر یونان و رم|ص=۱۸}}</ref> آنته، یکی از ژتان هاو پسر پوزئیدون و گایا می‌باشد. وی در لیبی به سر میبردو همهٔ مسافران را مجبور می‌کرد که بااو کشتی بگیرندو پس ازآنکه آنهارا شکست داده و می‌کشت، ازبقایای اموال آنها، معبد پدر خود را زینت می‌کرد.آنته، مادام که بامادر خود تماس داشت یعنی مادام که روی زمین، گایا بود شکست ناپذیر بود، ولی هراکلس، هنگام عبور از لیبی، یعنی موقعی که در جستجوی سیب‌های زرین بود، بااوکشتی گرفته و اورا بر سر اززمین برداشت و خفه کرد.<ref>{{پک|گریمال|۱۳۷۴|ک=فرهنگ اساطیر یونان و رم|ص=۷۸}}</ref> فرزندان آن دو شامل تیتانهابودند. ۶پسر و۶دختر. تلوس در رم، تجسم_"مادر زمین"بود. وی را گاهی بانامterramaterکه باگایاو بة النوع هلنی، تطبیق می‌شد، ستایش می‌کردند. تلوس افسانه ای مخصوص به خود نداشت. در افسانه هاگاهی وی مقام گایا را داشت.<ref>{{پک|گریمال|۱۳۷۴|ک=فرهنگ اساطیر یونان و رم|ص=۸۶۸}}</ref> گایااولین نسل از [[سایکلاپس]]ها (غول‌های یک چشم) را به وجود آوردو فرزندی ۱۰۰دست به نام هکاتونچیرس.
گایابافرزند خود اورانوس همبسترشد و ۱۲فرزندبه دنیاآورد. اورانوس ازهمهٔ فرزندان خود متنفر بودو ازآنها می‌ترسید آن هارادر '''تارتاروس'''(دوزخ) زندانی می‌کرد. [[تارتاروس]] شکافی ژرف در زمین و محلی مرطوب و تاریک بوده‌است و این عمیق‌ترین نقطه ای بودکه [[هادس]] فرمانروای مردگان و دنیای زیرزمین و فرزندکرونوسو رئادر آنجا حکومت می‌کرد. گایا خشمگین شدو به فرزندانش اصرار کرد علیه اورانوس قیام کنندولی فقط کرونوس [[تیتان]]، قبول کرد.
گایاداسی به اوداد و نزدیک تخت خوابش اوراپنهان کردوقتی اورانوس نزدیک گایا آمد. کرونوس به او حمله کردو عقیمش کردوعضوتناسلی اش قطعه قطعه شدواورادردریاافکند. ازقطرات خونی که از گایاافتاد. گیگانتها (غول‌ها)، ارینی‌ها (ایزدان خشم) و پریان زاده شدند. ازکفِ برآمده ازاندام بریده شدهٔ اورانوس که بر دریاافتاد، ایزدبانو[[افرودیت]] زاده شد. اورانوس و گایاو [[کرونوس]] شخصیت‌های برجسته ای در اساطیر یونانی نبودندو درآیین‌های مذهبی یونانی هرگزنقشی نداشته‌اند.<ref>{{پک|سیلور|۱۳۸۲|ک=ایزدان و ایزدبانوان یونانی|ص=۱۳و۱۴}}</ref>
اورانوس و گایا ازعلت نفرت کرونوس ازفرزندان خود سخن می گویندو رئارا برآن می‌دارند تابرای هستی یافتن فوری‌ها یا فرشتگان انتقام ازخون کرونوس، زئوس در جایی دور از دسترس کرونوس بزاید.گایا که از شکست و تنبیه تیتان ناخشنود است با گسستن بیعت با زئوس به انتقامجوئی از وی می‌پردازد.[گایا،زئوس رانزد '''هرا'''متهم و [[هرا]] Heraاز کرونوس جویای وسیله ئی برای انتقام می‌شود و کرونوس دو بیضه را که به تخمه وی آغشته بوددراختیارگایانهاد. گایااین بیضه هارا زیر خاک مدفون و ازآن هاموجودی که در مسیر اسطوره جانشینی یارای خلع [[زئوس]] راداشت یعنی [[تیفون]] پدیدآمد.]تیفون Typhonیا تیفوئوسTyphoeusکوچک‌ترین پسرگایا، مار_مردی غول آسا بود که می‌توانست جانشین زئوس شود.<ref>{{پک|پین سنت|۱۳۸۰|ک=اساطیریونان باستان|ص=۲۵}}</ref>
==تولد زمین==
گایا که از شکست و تنبیه تیتان ناخشنود است با گسستن بیعت با زئوس به انتقامجوئی از وی می‌پردازد.[گایا،زئوس رانزد '''هرا'''متهم و [[هرا]] Heraاز کرونوس جویای وسیله ئی برای انتقام می‌شود و کرونوس دو بیضه را که به تخمه وی آغشته بوددراختیارگایانهاد. گایااین بیضه هارا زیر خاک مدفون و ازآن هاموجودی که در مسیر اسطوره جانشینی یارای خلع [[زئوس]] راداشت یعنی [[تیفون]] پدیدآمد.]تیفون Typhonیا تیفوئوسTyphoeusکوچک‌ترین پسرگایا، مار_مردی غول آسا بود که می‌توانست جانشین زئوس شود.<ref>{{پک|پین سنت|۱۳۸۰|ک=اساطیریونان باستان|ص=۲۵}}</ref>
بنظر آریستوفان شب و زمین _هوا و آسمان وجود نداشتند ولی از بطن «ارب» جهش نطفه «ارس» خدای عشق یونانیها بوجود آمد. در قدیمی‌ترین تئوگنی که نسب خدایان است ارس یا آسور همزمان با زمین مستقیماً از کائو تولد یافت و بیضه ایکه شب بوجود آورد چون دونیمه آن قابل تقسیم نبودند قسمتی «زمین» و سرپوش آن «آسمان» را تشکیل داد.<ref>{{پک|فاطمی|۱۳۷۵|ک=مبانی فلسفی اساطیر یونان و رم|ص=۱۹}}</ref>
 
==سیب های زرین همسرپدها==
هنگام وصلت هرابازئوس، زمین ( گایا)مقداری سیب زرین،به عنوان هدیه عروسی،به وی تقدیم داشت. این سیب ها به نظر هرا،چنان زیبا جلوه کردند که وی آنها رادر باغ خود، نزدیک کوهستان اطلس کاشت و دختران اطلس عادت داشتند که به آن باغ آمده و میوه های آن را به یغما ببرند.محافظت ازاین درختها به عهده ی اژدهائی که یکصد سرداشت و ازتیفون و اکیدنا بدنیاآمده و جاودانی بود، گذاشته شد.هرا سه الهه ی شب رانیز به مراقبت آن باغ گماشت.و آنقدر هرااز آنها خوشش آمد که آنهارا در باغ کنار خودocean کاشت.
۴۸

ویرایش