گایا (اسطوره): تفاوت میان نسخه‌ها

 
==سیب های زرین همسرپدها==
هنگام وصلت هرابازئوس، زمین ( گایا) مقداری سیب زرین، به عنوان هدیه عروسی، به وی تقدیم داشت. این سیب‌ها به نظر هرا، چنان زیبا جلوه کردند که وی آن‌ها را در باغ خود، نزدیک کوهستان اطلس کاشت و دختران اطلس عادت داشتند که به آن باغ آمده و میوه‌های آن را به یغما ببرند. محافظت ازایناز درختهااین بهدرخت‌ها عهدهبه یعهدۀ اژدهائیاژدهایی که یکصد سرداشتسر داشت و از [[تیفون]] و اکیدنا بدنیاآمده و جاودانی بود، گذاشته شد. هرا سه الهه یالهۀ شب رانیزرا نیز به مراقبت آن باغ گماشت. و آنقدر هراازهرا از آنهاآن‌ها خوشش آمد که آنهاراآن‌ها را در باغ کنار خودoceanخود ocean کاشت.<ref>{{پک|گریمال|۱۳۴۷|ک=فرهنگ اساطیر یونان و رم|ص=۳۹۲}}</ref>
 
==عصر طلائی==
۱۴٬۱۸۹

ویرایش