تفاوت میان نسخه‌های «جان دالتون»

بدون خلاصه ویرایش
# اتم‌ها کروی هستند.
# تفاوت مواد مختلف به خاطر اندازه و جرم متفاوت اتم‌های آن‌ها است.
# انواع اتم‌ها محدود هستند اما به هم متصل می‌شوند و مواد مرکب متعددی را به وجود می‌آورند.
# نمی‌توان اتم یک عنصر را به اتم عنصرهای دیگر تبدیل کرد.
# اتم ها خود به خودهم بهمی وجود نمی‌آیندپیوندند و خودترکیب را به خود ازوجود بینمی نمی‌روندآورند.
#بین اتم ها فاصله و ربایش وجود دارد و همه ی اتم ها در حال حرکت هستند.
 
== منابع ==
۱

ویرایش