تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Amin shahin55/صفحه تمرین»

←‏رده: اصلاح ارقام
(←‏رده: اصلاح ارقام)
{{تبار| سلط | | عزا | | قطب | | شاه | | | | | | | | | | | | |سلط=سلطان محمود |عزا='''ملک عزالدین'''{{سخ}}<small>حاکم سیستان{{سخ}}۷۳۳–۷۸۴</small> |قطب='''ملک قطب‌الدین اول'''{{سخ}}<small>حاکم سیستان{{سخ}}۷۳۱–۷۴۷</small>|شاه=شاه محمد}}
{{تبار| | | | | |!| | | |!| | | |!| | | | | | | | | | | | | |}}
{{تبار| | | | | قطب | | تاج | | شاه| | | | | | | | | | | | | |شاه=شاه علی |تجج=تاج‌الدین اول |قطب='''ملک قطب‌الدین دوم'''{{سخ}}<small>حاکم سیستان{{سخ}}۷۸۴–۷۸۵</small> |تاج='''تاج‌الدین نصر'''{{سخ}}<small>حاکم سیستان{{سخ}}۷۴۷–۷۵۱</small>|رکن=رکن‌الدین}}
{{تبار| | | | | | | | | |!| | | |!| | | | | | | | | | | | | |}}
 
{{تبار| | | | | | | | | قطب | | شاه | | | | | | | | | | | | |شاه=شاه محمد |قطب='''ملک قطب‌الدین سوم'''{{سخ}}<small>حاکم سیستان{{سخ}}۸۰۵–۸۲۲</small>}}
{{تبار| | | | | خوا |-| نظا| | شاه |y | | | | | | | | | | | |نظا='''ملک تاج الدین شاه شاهان'''{{سخ}}<small>حاکم سیستان{{سخ}}۷۸۵–۸۰۵</small>|خوا=دختر [[شاهزاده علی]] |شاه=پسر شاهزاده علی}}
{{تبار| | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | |}}
{{تبار| | | | | | | | |,|-|-|-|-|'| | | | | | | | | | | | | |}}
{{تبار| | | | | || | | خوا | | | | | | | | | |خوا=دختر [[تاج الدین شاه شاهان]] }}
 
{{تبار| | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{تبار| | | | | | | | | قطب |- | شاه | | | | | | | | | | | | |شاه=شاه محمد |قطب='''ملک قطب‌الدین سوم'''{{سخ}}<small>حاکم سیستان{{سخ}}۸۰۵–۸۲۲</small>}}
{{تبار| | | | | | | | | |!| | | |!| | | | | | | | | | | | | |}}
{{تبار| | | | | | | | | شمس | | شاه | | | | | | | | | | | | |شاه=شاه نصرالدین |شمس='''ملک شمس‌الدین علی'''{{سخ}}<small>حاکم سیستان{{سخ}}۸۲۴–۸۴۲</small>}}
{{تبار| | | | | | | | | | | | | ملک | | | | | | | | | | | | |ملک='''ملک محمود اول'''{{سخ}}<small>حاکم سیستان{{سخ}}۹۸۵–۹۹۸</small>}}
{{تبار| | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | |}}
 
{{تبار| | | | | | | | | | | | | ملک | | | | | | | | | | | | |ملک='''ملک جلال‌الدین اول'''{{سخ}}<small>حاکم سیستان{{سخ}}۹۹۸–۱۰۲۸</small>}}
{{تبار| | | | | | | | | | | |,|-|^|-|.| | | | | | | | | | | |}}
۲۱۵

ویرایش