تفاوت میان نسخه‌های «ماهی خال‌مخالی اسپانیایی اطلس»