تفاوت میان نسخه‌های «فعل‌های فارسی»

|-
! برشتن
| برشت || بریز/بریج || ✓ || ✓ || [[فعل گذرا|گذرا]] || || بریجنبریجَن <ref>http://www.vajehyab.com/?q=%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D9%86&d=en</ref>
|-
! برشمیدن<ref name="همریشه با آشامیدن، از ریشه شم">همریشه با آشامیدن، از ریشه شم</ref>
کاربر ناشناس