تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Shiasun/صفحه تمرین»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱ ماه پیش
بدون خلاصه ویرایش
{{Tree chart | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|^|-|-|-|-|-|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | |}}
{{Tree chart | | | | | | | | | | | |GFA | | | | | | | | | | | | | |GF2 | | | | | | | | | | GFA='''نکته دوم: آیه ۴-۶'''{{سخ}}ویژگی‌های وسوسه‌گران،| GF2='''نکته اول: آیه ۱–۳'''{{سخ}}دلایل پناه‌بردن به خدا|boxstyle_GFA=background: #ffe3ca |boxstyle_GF1=background: #f8efa4 |boxstyle_GF2=background: #f8efa4}}
{{Tree chart | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|.-| .| | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|.| | | | | | | | | | | |}}
{{Tree chart | | | | | | | |G20 | |G21 | |G22 | | | | | |G11 | |G12 | |G13 | | | | | | | | | | | | G22='''ویژگی اول: آیه ۴'''{{سخ}}وسوسه‌گران همیشه در کمین‌اند| G21='''ویژگی دوم: آیه ۵'''{{سخ}}وسوسه‌گران در دل انسان وسوسه می‌کنند| G12='''دلیل دوم: آیه ۲'''{{سخ}}خدا فرمانروای انسان‌هاست| G20='''ویژگی سوم: آیه ۶'''{{سخ}}وسوسه‌گران از دو گروه جن و انس هستند| G12='''دلیل دوم: آیه ۲'''{{سخ}}خدا فرمانروای انسان‌هاست
|G11='''دلیل سوم: آیه ۳'''{{سخ}}خدا معبود انسان‌هاست |G13='''دلیل اول: آیه ۱'''{{سخ}}خدا پرورش‌دهنده انسان‌هاست|boxstyle_G11=background: #f8efa4 |boxstyle_G22=background: #ffe3ca |boxstyle_G20=background: #ffe3ca |boxstyle_G12=background: #f8efa4 |boxstyle_G13=background: #f8efa4 |boxstyle_G21=background: #ffe3ca}}