تفاوت میان نسخه‌های «کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل»