تفاوت میان نسخه‌های «برداشت فشار»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
همچنین این جدول‌ها [[سرعت مجاز]] صعود و بازگشت به سطح را کمتر از 18 متر در دقیقه که سرعت عادی به سطح آمدن یک حباب گاز از بستر و رسیدن سالم ان به سطح اب است را پیشنهاد می‌کنند.
 
اما سرعت مطمئن و پیشنهادی اکثر سیستم ها ۱۰ متر و کمتر است
 
==== نشانگرشناور سطحی و نشانگرشناور سطحی تأخیری ====