تفاوت میان نسخه‌های «الگو:حالت دستوری»

بدون خلاصه ویرایش
|liststyle = padding:0.25em 0; line-height:1.4em; <!--otherwise lists can appear to form continuous whole-->
|group1 = پایه
|list1 = [[Absolutive حالت|مطلقی]]{{•}} [[حالت رایی|رایی]]{{•}} [[Direct حالت|Direct]]{{•}} [[حالت ارگاتیو|ارگاتیو]]{{•}} [[Intransitive حالت ناگذرا|Intransitiveناگذرا]]{{•}} [[حالت کنایی|کُنایی]]{{•}} [[حالت غیر فعلی|غیر فعلی]]
|group2 = حرف اضافه‌ای
|list2 = {{nowrap begin}}<!--because parentheses within list:--> [[حالت ازی|ازی]]{{•w}} [[حالت پیش‌بودی|پیش‌بودی]]{{•w}} [[حالت کنش‌گیری|کنش‌گیری]]{{•w}} [[حالت هرکدامی|هرکدامی]] ([[حالت هرکدامی-زمانی|–زمانی]]){{•w}} [[Essive حالت|Essive]] ([[Essive-formal حالت|–formal]]{{•w}} [[Essive-modal حالت|–modal]]){{•w}} [[Essive-formal حالت|Formal]]{{•w}} [[حالت اضافه|اضافی]]{{•w}} [[حالت به‌وسیلگی|به‌وسیلگی]]{{•w}} [[حالت ابزاری|ابزاری]] ([[Instrumental-comitative حالت|–comitative]]){{•w}} [[حالت ارزانی‌داشتی|ارزانی‌داشتی]]{{•w}} [[Possessed حالت|Possessed]]{{•w}} [[Possessive حالت|Possessive]]{{•w}} [[Prepositional حالت|Postpositional]]{{•w}} [[Prepositional حالت|Prepositional]]{{•w}} [[Pertingent حالت|Pertingent]]{{•w}} [[Prolative حالت ازراهی|Prolativeازراهی]]{{•w}} [[Prosecutive حالت|Prosecutive]]{{•w}} [[Proximative حالت|Proximative]]{{•w}} [[Sociative حالت|Sociative]]{{•w}} [[Temporal حالت|Temporal]]{{•w}} [[Prolative حالت|Vialis]] {{nowrap end}}
|group3 = مکانی
|list3 = [[Ablative حالت|Ablative]]{{•}} [[حالت برروییرویی|برروییرویی]]{{•}} [[حالت به‌سویی|به‌سویی]]{{•}} [[حالت کناربودگی|کناربودگی]]{{•}} [[Comitative حالت|Associative]]{{•}} [[Comitative حالت|Comitative]]{{•}} [[Delative حالت ازجایی|Delativeازجایی]]{{•}} [[حالت به‌بیرونی|به‌بیرونی]]{{•}} [[حالت ازبه‌ای|ازبه‌ای]]{{•}} [[حالت به‌درونی|به‌درونی]]{{•}} [[حالت ازدرونی|ازدرونی]]{{•}} [[حالت اندرونی|اندرونی]]{{•}} [[Intrative حالت|Intrative]]{{•}} [[Lative حالت|Lative]]{{•}} [[Locative حالت|Locative]]{{•}} [[Perlative حالت|Perlative]]{{•}} [[Subessive حالت|Subessive]]{{•}} [[حالت به‌رویه‌ای|به‌رویه‌ای]]{{•}} [[Superessive حالت بررویه‌ای|Superessiveبررویه‌ای]]{{•}} [[Superlative حالت|Superlative]]{{•}} [[Terminative حالت فرجامی|Terminativeفرجامی]]{{•}} [[حالت بوندگی|بُوَندگی]]
|group4 = سنجشی
|list4 = [[حالت مانندی|مانندی]]{{•}} [[حالت هم‌چون‌واری|هم‌چون‌واری]]
|list5 = [[حالت دوری‌گزینی|دوری‌گزینی]]{{•}} [[حالت ازبرایی|ازبرایی]]
|group6 = متفرقه
|list6 = {{nowrap begin}}<!--as above:--> [[حالت نبودگی|نبودگی]]{{•w}} [[Addirective حالت|Addirective]]{{•w}} [[Adelative حالت|Adelative]]{{•}} [[Adverbial حالت|Adverbial]]{{•w}} [[Abessive حالت|Caritive]]{{•w}} [[Causal حالت|Causal]] ([[Causal-final حالت|–final]]){{•w}} [[Final حالت|Final]]{{•w}} [[Modal حالت|Modal]]{{•w}} [[Multiplicative حالت|Multiplicative]]{{•w}} [[Partitive حالت|Partitive]]{{•w}} [[Pegative حالت|Pegative]]{{•w}} [[Abessive حالت|Privative]]{{•w}} [[Postelative حالت|Postelative]]{{•w}} [[Postdirective حالت|Postdirective]]{{•w}} [[Postessive حالت پس‌آیندی|Postessiveپس‌آیندی]]{{•w}} [[Separative حالت|Separative]]{{•w}} [[Subdirective حالت|Subdirective]]{{•w}} [[Vocative حالت|Vocative]] {{nowrap end}}
}}
 
*Distributive: هرکدامی
*Distributive-temporal: هرکدامی-زمانی
*Adessive: برروییرویی
*Inessive: اندرونی
*Illative: به‌درونی
*Sublative: به‌رویه‌ای
*Ornative: ارزانی‌داشتی
*Superessive: بررویه‌ای
*Intransitive: ناگذرا
*Prolative، Vialis، ازراهی
*Postessive: پس‌آیندی
*Delative: ازجایی
*Terminative: فرجامی
 
==
۱۴۹٬۵۳۰

ویرایش