تفاوت میان نسخه‌های «الگو:حالت دستوری»

بدون خلاصه ویرایش
|liststyle = padding:0.25em 0; line-height:1.4em; <!--otherwise lists can appear to form continuous whole-->
|group1 = پایه
|list1 = [[حالت قطعیفاعلی|قطعیفاعلی]]{{•}} [[حالت راییمفعولی|راییمفعولی]]{{•}} [[Direct حالت مستقیم|Directمستقیم]]{{•}} [[حالت ارگاتیوقطعی|ارگاتیوقطعی]]{{•}} [[حالت ناگذرا|ناگذرا]]{{•}} [[حالت کنایی|کُنایی]]{{•}} [[حالت غیر فعلی|غیر فعلی]]
|group2 = حرف اضافه‌ای
|list2 = {{nowrap begin}}<!--به خاطر پرانتزها در فهرست:--> [[حالت ازبودگیازسویی|ازبودگیازسویی]]{{•w}} [[حالت پیشتربودگی|پیشتربودگی]]{{•w}} [[حالت کنش‌گیری|کنش‌گیری]]{{•w}} [[حالت هرکدامی|هرکدامی]] ([[حالت هرکدامی-زمانی|–زمانی]]){{•w}} [[حالت بودگی|بودگی]] {{•w}} [[حالت اضافه|اضافی]]{{•w}} [[حالت به‌وسیلگی|به‌وسیلگی]]{{•w}} [[حالت ابزاری|ابزاری]] ([[حالت ابزاری-همراهی|–همراهی]]){{•w}} [[حالت ارزانی‌داشتی|ارزانی‌داشتی]]{{•w}} [[Possessed حالت|Possessed]]{{•w}} [[حالت ملکی|ملکی]]{{•w}} [[Prepositional حالت|Postpositional]]{{•w}} [[Prepositionalحرف حالتاضافه|Prepositionalحرف اضافه‌ای]]{{•w}} [[حالت بساوشی|بساوشی]]{{•w}} [[حالت ازراهیازراه‌سویی|ازراهیازراه‌سویی]]{{•w}} [[حالت گذرشی|گذرشی]]{{•w}} [[حالت نزدیکی|نزدیکی]]{{•w}} [[حالت معیتی|معیتی]]{{•w}} [[Temporal حالت زمان‌نما|Temporalزمان‌نما]]{{•w}} {{nowrap end}}
|group3 = مکانی
|list3 = [[حالت ازبودگیمکانی|ازبودگیمکانی]]{{•}} [[حالت بربودگیهمراهی|بربودگیهمراهی]]{{•}} [[حالت به‌سوییدرمیانی|به‌سوییدرمیانی]]{{•}} [[حالت کناربودگیپایانه‌ای|کناربودگیپایانه‌ای]]{{•}} [[حالت همراهیبربودگی|همراهیبربودگی]]{{•}} [[حالت ازروسوییزیربودگی|ازروسوییزیربودگی]]{{•}} [[حالت به‌بیرون‌سوییزبربودگی|به‌بیرون‌سوییزبربودگی]]{{•}} [[حالت ازبه‌بودگیدرون‌بودگی|ازبه‌بودگیدرون‌بودگی]]{{•}} [[حالت به‌درون‌سوییکناربودگی|به‌درون‌سوییکناربودگی]]{{•}} [[حالت ازدرون‌سوییازبه‌بودگی|ازدرون‌سوییازبه‌بودگی]]{{•}} [[حالت درون‌بودگیسویی|درون‌بودگیسویی]]{{•}} [[حالت درمیانیازسویی|درمیانیازسویی]]{{•}} [[حالت سوییبه‌سویی|سوییبه‌سویی]]{{•}} [[حالت مکانیبه‌درون‌سویی|مکانیبه‌درون‌سویی]]{{•}} [[حالت درراستاسوییازدرون‌سویی|درراستاسوییازدرون‌سویی]]{{•}} [[حالت زیربودگیبه‌بیرون‌سویی|زیربودگیبه‌بیرون‌سویی]]{{•}} [[حالت به‌زیرسوییدرراستاسویی|به‌زیرسوییدرراستاسویی]]{{•}} [[حالت بررویه‌ایازروسویی|بررویه‌ایازروسویی]]{{•}} [[حالت برفرازسوییبه‌زیرسویی|برفرازسوییبه‌زیرسویی]]{{•}} [[حالت فرجامیبرفرازسویی|فرجامیبرفرازسویی]]{{•}} [[حالت تراسویی|تراسویی]]
|group4 = سنجشی
|list4 = [[حالت مانندی|مانندی]]{{•}} [[حالت هم‌چون‌واری|هم‌چون‌واری]]
|list5 = [[حالت دوری‌گزینی|دوری‌گزینی]]{{•}} [[حالت ازبرایی|ازبرایی]]
|group6 = متفرقه
|list6 = {{nowrap begin}}<!--asهمانند aboveبالا:--> [[حالت نبودگی|نبودگی]]{{•w}} [[حالت به‌برشدگیندایی|به‌برشدگیندایی]]{{•w}} [[حالت ازبربودگی|ازبربودگی]]{{•}} [[حالت چگونی|چگونی]]{{•w}} [[حالت واداری|واداری]] ([[Causal-final حالت|–final]]){{•w}} [[Final حالت|Final]]{{•w}} [[حالت شایدی|شایدی]]{{•w}} [[حالت چندی|چندی]]{{•w}} [[حالت جدایشی|جدایشی]]{{•w}} [[حالت دهشیجداگر|دهشیجداگر]]{{•w}} [[حالت ازپشت‌بودگیدهشی|ازپشت‌بودگیدهشی]]{{•w}} [[حالت به‌پشت‌بودگینبودگی|به‌پشت‌بودگینبودگی]]{{•w}} [[حالت پشت‌بودگی|پشت‌بودگی]]{{•w}} [[Separativeحالت ازبربودگی|ازبربودگی]]{{•}} [[حالت ازپشت‌سویی|Separativeازپشت‌سویی]]{{•w}} [[حالت زیرشدگیبه‌برشدگی|زیرشدگیبه‌برشدگی]]{{•w}} [[حالت نداییبه‌پشت‌شدگی|نداییبه‌پشت‌شدگی]]{{•w}} [[حالت زیرشدگی|زیرشدگی]] {{nowrap end}}
}}
 
*Multiplicative: چندی
*nominal: اسمی
*nominative: کُنایی،فاعلی فاعلی،(فره.)، نهادی
*Objective: حالت کنش‌پذیری
*Oblique: غیر فعلی
*Superessive: بررویه‌ای
*Superlative: برفرازی
*Terminative: فرجامیپایانه‌ای
*Translative: بُوَندگی
*Vocative: ندایی
*Lative: سویی
*Temporal: زمان‌نما
 
==
 
 
*Direct: مستقیم
*Absolutive: قطعی
*ergative: کنایی (فرهنگستان)
*accusative: رایی، رائی، مفعولی، مفعول بی‌واسطه
*Absolutive: مطلق (فرهنگستان)
*accusative: مفعولی (فره.)، رایی، رائی، مفعولی، مفعول بی‌واسطه
*Adpositional: حرف اضافه‌ای، فزون‌واژگی، حالت حرف اضافه
*Adverbial: چگونی
*Proximative: نزدیکی
*Sociative: معیتی
*Terminative: فرجامیپایانه‌ای
*Vocative: ندایی
*Separative: جداگر
 
*Temporal: زمان‌نما
 
[[Category:Linguistics templates|حالتs]]
۱۴۹٬۵۳۰

ویرایش