تفاوت میان نسخه‌های «همایون هوشیارنژاد»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|-
|امید
|«کاشکی»
|[[همایون هوشیارنژاد]]
|محمد مقدم
|-
|امید
|«عشق خدایی»
|[[همایون هوشیارنژاد]]
|حسن شماعی زاده
|-
|امید
|«چرا با من»
|[[همایون هوشیارنژاد]]
|حسن شماعی زاده
|-
|امید
|«امید و آرزو»
|[[همایون هوشیارنژاد]]
|عبی یگانه
|-
|امید
|«کلبه عشق»
|[[همایون هوشیارنژاد]]
|امید
|شوبرت آواکیان
|-
|اميد
|امید و آرزو
|[[همایون هوشیارنژاد]]
|عبی یگانه
|مومن سالار
|-
|شهره
۲۷۴

ویرایش