تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:TmmxX/صفحه تمرین»

بدون خلاصه ویرایش
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Tibet_topics
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_friendship_and_alliance_between_the_Government_of_Mongolia_and_Tibet
 
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Tibet
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Amdo
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kham
 
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%9C-Tsang
 
https://en.wikipedia.org/wiki/1959_Tibetan_uprising
۳۲۴

ویرایش